TS-LKD Molėtų skyriaus 2019 metų savivaldybių tarybų rinkimų programa


                     UŽ AUGANTĮ IR VILIOJANTĮ MOLĖTŲ KRAŠTĄ

   Molėtų kraštas per atkurtosios nepriklausomybės metus tapo vienu iš patraukliausių poilsio-rekreacijos centrų Lietuvoje, Aukštaitijos regiono vartais. Tai ekologiškas, saugus ir patogus gyventi, čia įsikurti bei poilsiauti rajonas. Mes jau šiandien užtikriname geras ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sąlygas, privalomas socialines  ir sveikatos apsaugos, šiuolaikines komunalines paslaugas.

  Tačiau ne visos galimybės dar yra išnaudotos, kad čia žmonės galėtų dirbti ir užsidirbti, kad turėtume patogią visus viliojančią infrastruktūrą, kad mūsų daugėtų.

   Dėl augančio rajone pagyvenusių žmonių skaičiaus didėja sveikatos ir socialinių įstaigų apkrova, reikalingas platesnis ir tolygesnis socialinių paslaugų spektras visame rajone, užtikrinant vyresnio amžiaus žmonių ir neįgalių gyvenimo kokybę. Stokojant iniciatyvų, rajone ribotas darbo vietų skaičius, daug gyventojų priversti įsidarbinti sostinėje ar apskrities centre, nemenksta gyventojų migracija, jaunimas palieka rajoną. Nesant aukštos pridėtinės vertės verslo, rajone dominuoja tradicinis verslas, nereikalaujantis aukštos kvalifikacijos.

  Rajone turime daug patrauklių turizmo objektų, galime džiaugtis kaimo turizmo paslaugų pasiūla, tačiau pačiam rajono centrui, Molėtams, stinga šiuolaikiško, visus viliojančio poilsio- pramogų centro,  kol kas visai nepasinaudojama smulkaus verslo plėtrai palei miesto ežerėlius sukurta infrastruktūra.

    Atėjo laikas naujiems sumanymams ir darbams, laikas atsakyti į naujus gyvenimo aplinkybių diktuojamus iššūkius, kad neliktume tik gražiu, bet tuštėjančiu kraštu. Tik augantys ir viliojantys Molėtai turi ateitį. Reikia naujo vėjo- ne lūkuriuojančios ir besidairančios, o veiklios ir aktyvios savivaldybės politikos. Mūsų komanda tam yra pasiruošusi ir susitelkusi.

   Mes siūlome 4 aiškias rajono politikos kryptis:

  • gyventojų dalyvavimo formuojant rajono politiką aktyvinimą,
  • rajono gyventojų gyvenimo sąlygų kokybės gerinimą,
  • rajono rekreacinių, turizmo ir kultūros išteklių prieinamumo, patrauklumo ir viešinimo gerinimą, naujų objektų plėtrą,
  • verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sąlygų plėtojimą.

  Jos susijusios, viena kitą papildančios, siekiančios, kad Molėtai augtų ir viliotų, kad čia norėtųsi gyventi ir užsukti.

  1. Gyventojų įtraukimas į rajono valdymą- kartu kuriame Molėtų kraštą. Todėl įsipareigojame:

         Finansuoti molėtiškių iniciatyvų programą, skirtą aktualių vietos problemų sprendimui.

          Įtraukti gyventojus į rajono biudžeto sudarymą.

            Atgaivinti rajono jaunimo veiksmo dieną, užtikrinant jos projektų įgyvendinimą.

             Stiprinant rajono verslo, valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovų dialogą, organizuoti rajone apskrito stalo diskusijas.

            Į atskirų rajono programų sudarymoir finansavimo svarstymus įtraukti seniūnaičius ir bendruomenių centrų atstovus, rengti jų visuotinį metinį sambūrį.

            Sprendžiant atskirų vietovių problemas, pirmiausia įsiklausyti į vietos gyventojų nuomonę ir jų pasiūlymus bei iniciatyvas.

            Palaikyti ryšį su išvykusiais į užsienį molėtiškiais, jiems teikiant aktualią informaciją savivaldybės tinklapyje, organizuojant susitikimus.

     2. Gyvenimo sąlygų gerinimo iniciatyvos. Pirmiausia – mūsų rajono žmonės, mūsų šeimos, sąlygos jų gyvenimo patogumui.

       Socialinės paslaugos.  Daugiau paslaugų į namus tiems, kuriems reikalinga pagalba: įsteigti socialinio darbuotojo padėjėjo –   darbininko etatus seniūnijose ir mieste, plėtoti socialinių paslaugų pasiūlą seniūnijose (skalbimo, higieninės paslaugos ir t.t.), tęsti gyvenamojo būsto ir viešosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams darbus, gerinti socialinių darbuotojų darbo sąlygas, plėsti socialines transporto (socialinio taksi) paslaugas rajone.

     Teikti laikino apgyvendinimo paslaugą rajono gyventojams, patiriantiems sunkumų, o vienišiems vyresniojo amžiaus ar neįgaliesiems sudaryti galimybę pasinaudoti sezoninio apgyvendinimo paslauga.

      Tęsti paramos jaunimui ir jaunoms šeimoms įsikuriant rajone programą.

      Užtikrinti operatyvią kompleksinę pagalbą šeimoms, susiduriančioms su sunkumais.

  Švietimas ir kultūra.  Kurti seniūnijose daugiafunkcinius centrus, kur įmanoma ir tikslinga, į juos sujungiant ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, socialines paslaugas, kultūrinę veiklą, nevyriausybines organizacijas ir kt. Stiprinti jau veikiančius centrus Balninkuose, Joniškyje ir kt.

   Vis dar mažėjant mokinių skaičiui, nuosekliai kurti labiau integruotą rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, pagrįstą bendradarbiavimu, tarpusavio mainais ir efektyvesniu valdymu taip, kad mokyklos būtų  paprastai prieinamos visiems rajono vaikams ir užtikrintų kokybišką ugdymą.

    Mokinių pavežėjimą mokykliniais autobusais organizuoti taip, kad vaikas iš namų išeitų ne anksčiau kaip 1 valandą iki pamokų pradžios; pastoviai atnaujinti mokyklinių autobusų parką, sudaryti sąlygas mokiniams iš atokesnių vietų dalyvauti popamokinėje veikloje.

    Plėtoti rajone visos dienos, atviros mokyklos paslaugas gyventojams.

     Įkurti rajone Kultūros dirbtuves – tai būtų rajone dirbančių ar čia įsikūrusių menininkų, tautodailininkų veiklos ir kūrinių pardavimo platforma.

    Sveikatos priežiūra.  Iki 2021 metų užtikrinti, kad visiems, kam priklauso nemokama dantų protezavimo paslauga, jos lauktų ne ilgiau kaip 1 metus.

       Spręsti ikimokyklinio amžiaus vaikų nemokamos odontologinės paslaugos klausimą.

       Finansuoti rajono gyventojų sveikatinimo ir ligų prevencijos programas, bendruomenių šios srities iniciatyvas.

      Sudaryti sąlygas, kad rajono sveikatos įstaigos efektyviai veiktų ir teiktų žmonėms kokybiškas paslaugas (esant reikalui, padėti spręsti specialistų stygiaus problemą, ieškoti efektyvių sveikatos įstaigų veiklos kooperacijos formų).

     Plėtoti rajono ligoninėje reabilitacijos paslaugas, stiprinti jos ryšius su 3 lygio sveikatos priežiūros įstaigomis.

      Gyvenamoji aplinka ir komunalinės paslaugos. Pasiekti, kad visos Molėtų, seniūnijų centrų ir didesnių gyvenviečių gatvės būtų išasfaltuotos, darbų eiliškumą nuspręstų rajono seniūnaičių ir bendruomenių centrų atstovų sueiga.

     Įrengti apšvietimą sodininkų bendrijų pagrindinėse gatvėse, kuriose nuolat gyvenama.

     Siekti kad būtų asfaltuojami regioniniai keliai Alanta- Kaniūkai, Ambraziškiai – Giedraičiai, Dubingiai – Joniškis.

      Parengti rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų sistemos atnaujinimą programą ir ją nuosekliai įgyvendinti.

      Nuosekliai atnaujinti daugiabučių kiemus, įvesti juose vieningą automobilių parkavimo sistemą, praplėsti parkavimo aikšteles, įrengti apšvietimą, poilsio zonas.

     Įdiegti rajone vieningą atsiskaitymo už komunalines paslaugas sistemą.

       Rajono įstaigų atnaujinimas. Renovuoti Suginčių pagrindinę mokyklą, Giedraičių vaikų darželį, baigti Joniškio daugiafunkcinio centro, Toliejų  bei Videniškių kultūros centrų atnaujinimą bei Balninkų „Kaimynystės namų“ projekto įgyvendinimą.

       Remontuoti Molėtų progimnazijos ir gimnazijos pastatus.

       Rekonstruoti savivaldybės aikštę ir atnaujinti savivaldybės pastatą.

       Modernizuoti kaimo vaikų darželių žaidimo aikšteles, Molėtų miesto mikrorajonų sporto aikštynus.

       Kompleksiškai įvertinus miesto mokyklų bei kitų biudžetinių įstaigų perspektyvą ir reikmes, išspręsti Menų mokyklos pastatų modernizavimo bei jaunimo veiklai skirtų erdvių plėtros ir buvusių vaikų globos namų pastatų panaudojimo klausimą.

      Kartu su bendruomenėmis spręsti, kaip racionaliau ir efektyviau panaudoti Inturkės, Dubingių, Skudutiškio, Žalvarių mokyklų patalpas bendruomenių ir rajono poreikiams.

       3. Rajono rekreacinių ir kultūros išteklių patrauklumo ir prieinamumo gerinimas. Esame turtingas kraštas, kur gausu miškų, ežerų, kultūros objektų, patrauklių rekreacijos ir pažintinių centrų. Reikia daugiau valdžios paramos mūsų žmonių iniciatyvoms, siūlome ir naujas idėjas.

    Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės pagrindu, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, plėtoti poilsio ir rekreacijos paslaugų tinklą visame rajone, pirmiausia stiprinant jau veikiančius traukos centrus Mindūnuose, Dubingiuose, Videniškiuose, Balninkuose, Giedraičiuose, Alantoje ir t.t. (trumpalaikio sustojimo aikštelių įrengimas, prieigų prie traukos centrų sutvarkymas, įrengiant stovėjimo aikšteles, kelius, informacinius skydus, sanmazgus ir t.t.).

      Rengti rajone piligrimystės traukos centrus, susijusius su Bažnyčios palaimintųjų T. Matulionio ir M. Giedraičio gyvenimu ( Videniškiai, Giedraičiai, Alanta).

      Plėtoti poilsio ir pramogų įvairovę žiemos sezono metu (slidinėjimo trasa Kulionyse, slidžių maršrutų pasiūla rajone, miesto ežerėlių galimybių išnaudojimas).

       Nuosekliai veikti, kad Molėtų mieste ilgainiui būtų įkurtas ištisus metus veikiantis šiuolaikinis užimtumo, poilsio ir pramogų parkas šeimai, kad miesto ežerėlių takų infrastuktūrą papildytų aktyvaus poilsio priemonės, vandens ir oro atrakcijos, smulkūs paslaugų verslai.

       Plėtoti prekybos iš pirmų rankų sistemą, įtraukiant į ją rajono ūkininkus, bendruomenių centrus, kaimo turizmo paslaugų teikėjus.

        Tikslingiau ir nuosekliau skleisti informaciją apie turizmo ir poilsio galimybes rajone, didinti rajono žinomumą tarptautiniame lygmenyje mums artimose rinkose.

        Įdiegti vieningą kultūros ir sporto  renginių organizavimo bei informacijos sklaidos sistemą, užtikrinant patogią jos prieigą bei bedradarbiavimą su apgyvendinimo ir kitų paslaugų teikėjais.

        Populiarinti Lietuvoje rajone organizuojamas masines šventes, festivalius, palaikyti jų tradiciją; pasiekti, kad rajonas turėtų šventę, žinomą Lietuvos mastu dėl savo unikalumo ir masiškumo.

         Įveiklinti rajone sukurtą sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, organizuojant varžybas, turnyrus, šventes, edukacines programas.

         Rajone organizuojamose mugėse pirmenybę teikti vietos produkcijos gamintojams, tautodailininkams.

         Rajone nuosekliai įgyvendinti su Lietuvos valstybingumo istorija susijusių asmenų ir įvykių atminties įamžinimo bei kultūros paveldo puoselėjimo programą.

        4. Verslo plėtros ir investicijų pritraukimo idėjos: tai pirmiausia naujos darbo vietos, galimybės grįžti emigravusiems kraštiečiams ar tiesiog neišvažiuoti iš mūsų rajono.

        Turime kryptingiau pasinaudoti tuo, jog esame kaimyninis Lietuvos sostinės rajonas.

        Biudžeto ir ES paramos lėšos pirmiausia turi būti nukreipiamos į ilgalaikius, ekonomiškai rajono gyventojams naudingus projektus.

          Pertvarkyti savivaldybės administracijos struktūrą taip, kad ji derėtų ne tik su privalomų savivaldybės funkcijų įgyvendinimu, bet atitiktų ir savivaldybės veiklos prioritetus bei strategiją, t.y. iš esmės reikalinga sustiprinti turto valdymo, strateginio planavimo, investicijų ir teritorijų planavimo sektorių, būtina stiprinti viešuosius ryšius ir rinkodarą.

         Profesionaliai gerinti pasiekimų rajone (verslo ir turizmo, viešojo sektoriaus, valdžios, nevyriausybinių organizacijų) viešinimą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

         Sukurti pastoviai veikiančią išmanią ekspoziciją apie rajono verslus ir įmones.

         Stiprinti Turizmo ir verslo informaciniame centre pagalbos verslui funkciją ir ilgainiui pertvarkyti Turizmo ir verslo informacinį centrą plečiant jo veiklas ir įkuriant atskirą verslo inkubatorių pradedantiems verslą bei sudaryti lengvatines sąlygas jo pradžios vystymui.

         Turime pasinaudoti Vilniaus – Utenos magistralinio kelio rekonstrukcijos proga  kaip galimybe į mūsų kraštą pritraukti ne tik daugiau investicijų, bet ir naujų gyventojų bei kvalifikuotų specialistų.

         Aktyviai dirbti su nekilnojamojo turto vystytojais ir agentūromis bei privačiais asmenimis, kad būtų pradėta įgyvendinti rajono teritorijos bendrajame plane numatyta palei Vilniaus – Utenos magistralę komercinio koridoriaus idėja, suteikianti galimybių čia kurtis įvairiems paslaugų centrams ir įmonėms, kartu nesumenkinant ir Molėtų miesto svarbos rajono plėtroje.

          Rengti netekusių paskirties rajono objektų teritorijų ir naujų sklypų investavimo paketus, viliojant galimus investuotojus į rajoną, užtikrinti pagrindines komunikacijas į investavimo sklypus bei mokestines verslo pradžios lengvatas.

         Bendradarbiaujant su rajono verslo bendruomene, rengti mokinių verslumo įgūdžių ugdymo programas, į jas įtraukiant visas rajono mokyklas.

         Siekiant populiarinti mūsų verslą,  įkurti pastovią ekspoziciją apie rajone veikiantį verslą.

           Mūsų komanda yra pasiruošusi kartu su Jumis sąžiningai ir garbingai dirbti, kad pateisintume molėtiškių lūkesčius, kad kraštas augtų ir viliotų, kad kiekvienam jis taptų svajonių namais.

Neatlygintina politinė reklama, sukurta TS-LKD Molėtų skyriaus