Statutas

                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                            TS-LKD Molėtų skyriaus

                                                                                                                                 2013 m. kovo 14 d.

                                                                                                                                                      visuotiniame narių susirinkime

 

 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ

MOLĖTŲ SKYRIAUS

STATUTAS

 

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Šis statutas   parengtas   vadovaujantis   Tėvynės   sąjungos-Lietuvos   krikščionių  demokratų
  (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, tautininkų) (toliau – TS-LKD) įstatais.
 3. TS-LKD skyrius TS-LKD tarybos sprendimu veikia Lietuvos Respublikos administraciniuose
  teritoriniuose vienetuose, taip pat užsienio valstybėse Lietuvos piliečių ir TS-LKD rėmėjų
  tankiau gyvenamose teritorijose. Skyrių registruoja TS-LKD vykdomasis sekretorius.
 4. Skyriaus būstinė yra Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai.
 5. Skyriaus veiklos tikslai yra:

 

 • Sukurti efektyviai veikiančią teritorinę TS-LKD organizaciją Molėtų rajono savivaldybėje.
 • Aktyviai prisidėti siekiant strateginių TS-LKD tikslų Molėtų rajono savivaldybėje (puoselėti atvirą pilietinę visuomenę, modernią nepriklausomą demokratinę valstybę,  laisva iniciatyva grindžiamą ūkį, išsaugant ir puoselėjant lietuvybę ir tradicines Lietuvos kultūros vertybes);
 • Aktyviai prisidėti įgyvendinant rinkiminius TS-LKD uždavinius Molėtų rajono savivaldybėje (organizuoti TS-LKD kandidato į Seimą rinkimų kampaniją apygardoje, organizuoti TS-LKD kandidatų į vietos savivaldos organus rinkimų kampaniją, kt).
 1. Nariai
 2. TS-LKD nariu (toliau narys) gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis skyriaus
  teritorijoje, turintis rinkimų teisę, nepriklausantis kitai politinei partijai, pripažįstantis TS-LKD
  programą, įstatus ir įsipareigojęs juos vykdyti bei savo elgesiu nedarantis žalos TS-LKD.
 3. Lietuvos Respublikos pilietis, norintis tapti TS-LKD nariu, užpildo nustatytos formos prašymą-
  anketą, kreipiasi į skyriaus sekretorių, kuris tą pačią dieną įregistruoja prašymą-anketą.
 4. Prašymus-anketas išduoda bei užpildytus priima skyriaus sekretorius. Taip pat anketas galima
  pildyti TS-LKD intemetiniame puslapyje.
 5. Narius priima ir įregistruoja skyriaus taryba. Išimties tvarka, motyvuotu skyriaus tarybos
  sprendimu nauji nariai į skyrių gali būti priimti nesilaikant teritorinio principo.
 6. Kandidatas tampa nariu nuo to momento, kai skyriaus taryba priima tokį sprendimą. Kandidato
  prašymą taryba privalo išnagrinėti artimiausiame  skyriaus tarybos posėdyje po prašymo
  įregistravimo.
 7. Skyriaus tarybai nusprendus kandidatą priimti į narius:

10.1. Naujai priimto nario duomenys perduodami TS-LKD vykdomajam sekretoriui, skyriaus duomenų bazės tvarkytojui įvedant juos į TS-LKD duomenų bazę. Kitame skyriaus tarybos posėdyje išduodamas nario bilietas, kurio numerį suteikia centrinės duomenų bazės tvarkytojas. Apie skyriaus tarybos sprendimą skyriaus sekretorius praneša naujai priimtam nariui ne vėliau kaip per 10 dienų. Savo noru iš TS-LKD pasitraukęs asmuo į ją iš naujo stoti gali tik po vienerių metų;

 • Naujai priimtas narys sumoka pirmąjį metinį mokestį iždininkui, ir sekretorius išduoda
  jam nario bilietą;
 • Teisę balsuoti už kandidatus į visas TS-LKD valdymo ir kontrolės institucijas naujai priimtas narys įgyja po trijų mėnesių.
 1. Skyriaus tarybai motyvuotu sprendimu atmetus ar atidėjus asmens prašymą priimti jį į narius, skyriaus sekretorius apie šį sprendimą informuoja kandidatą. Kandidatas skyriaus tarybos sprendimą gali per 30  dienų apskųsti  TS-LKD  priežiūros  komitetui  (toliau  Priežiūros

 

komitetas), kurio sprendimas yra galutinis. Skyriaus taryba, gavusi Priežiūros komiteto sprendimą dėl asmens pareiškimo, prideda jį prie kandidato dokumentų ir apie Priežiūros komiteto atsakymą informuoja kandidatą.

 1. Naujai priimtas narys grupę pasirenka pats, paprastai pagal gyvenamąją vietą. Jeigu narys
  pageidauja pereiti į kitą grupę tame pat skyriuje, leidimą duoda skyriaus taryba. Jeigu jis nori
  persiregistruoti į kitą skyrių – kreipiasi raštu į to skyriaus tarybą, kuri per 10 dienų apsvarsto
  prašymą ir raštu pateikia savo sprendimą.
 2. Jeigu nariui leidžiama įsiregistruoti naujajame skyriuje, skyriaus duomenų bazės tvarkytojas
  padaro atitinkamą atžymą CDB ir praneša ankstesniajam skyriui. Visi skyriuje likę su išėjusiu
  skyriaus nariu susiję dokumentai saugomi skyriaus archyve.
 3. TS-LKD narys turi teisę:

 

 • Rinkti ir būti išrinktas į visus TS-LKD valdymo organus; siūlyti TS-LKD kandidatus ir
  būti iškeltas TS-LKD kandidatu į valstybės valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos
  organus;
 • Dalyvauti visų TS-LKD organų atviruose posėdžiuose;
 • Teikti siūlymus, reikšti nuomonę visais TS-LKD veiklos klausimais;
 • Gauti atsakymą raštu į savo raštišką pasiūlymą ar kreipimąsi;
 • Kreiptis į TS-LKD valdymo organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos;
 • Sustabdyti narystę TS-LKD ar buvimą renkamuose TS-LKD organuose;
 • Išstoti iš TS-LKD;
 • TS-LKD narys neturi jokių teisių į partijos turtą ir lėšas.
 1. TS -LKD narys privalo:
 • Laikytis TS-LKD įstatų bei šio statuto;
 • Dalyvauti TS-LKD demokratų veikloje, stengtis įgyvendinti jos Programą ir nutarimus;
 • Vykdyti TS-LKD valdymo institucijų priimtus sprendimus ir nario įsipareigojimus;
 • Būti tolerantiškas kitiems TS-LKD nariams, gerbti jų nuomonę ir teises, taip pat neveikti
  prieš kitą TS-LKD narį;
 • Nedaryti žalos TS-LKD.

 

 1. Tam tikram  laikotarpiui   (kol  neišnyksta  arba  neatsiranda tam  tikros  aplinkybės,   arba
  konkrečiam terminui) narystė TS-LKD gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu, įteikiamu
  skyriaus pirmininkui, taip pat skyriaus tarybos arba TS-LKD Priežiūros komiteto sprendimu.
 2. Gavęs nario prašymą sustabdyti narystę, skyriaus pirmininkas įrašo jame gavirno datą. Narystė
  laikoma sustabdyta nuo prašymo įteikimo skyriaus pirmininkui dienos. Skyriaus sekretorius
  (duomenų bazės tvarkytojas), kuriam skyriaus pirmininkas perduoda prašymą, turi nedelsiant
  padaryti atitinkamą įrašą Centrinėje duomenų bazėje.
 3. Nario prašymu sustabdytai narystei atstatyti asmuo kreipiasi raštu į skyriaus tarybos pirmininką.
  Sprendimą atstatyti naryste per 10 dienų priima skyriaus taryba.
 4. Narys išstoja iš TS-LKD apie tai raštu pranešdamas skyriaus pirmininkui ir grąžindamas nario
  bilietą.
 5. Savo noru iš TS-LKD pasitraukęs asmuo į ją pakartotinai gali įstoti tik po vienerių metų
 6. Skyriaus taryba, taip pat Priežiūros komitetas turi teisę pašalinti iš TS-LKD bet kurį skyriuje
  registruotą narį arba sustabdyti jo narystę už elgesį, nesuderinamą su TS-LKD įstatais,
  programa, bei nutarimais, už nusižengimus teisei ir dorovei.
 7. Skyriaus tarybos sprendimą pašalinti (arba sustabdyti jo narystę) narys turi teisę per 10 dienų
  apskųsti Priežiūros komitetui, kuris priima galutinį sprendimą.
 8. Skyriaus tarybai arba Priežiūros komitetui priėmus sprendimą pašalinti (arba sustabdyti
  narystę), centrinėje duomenų bazėje skyriaus duomenų bazės administratorius per 10 dienų
  padaro atitinkamus įrašus (išbraukia pašalintą asmenį iš skyriaus narių sąrašo arba įregistruoja

      sprendimą sustabdyti narystę).

 1. Iš TS-LKD pašalintas ar narystę sustabdęs asmuo grąžina nario bilietą skyriaus sekretoriui.

Sustabdžiusio narystę asmens nario bilietas saugomas archyve, o pašalinto – sunaikinamas.

 1. Narystę sustabdžius Priežiūros komiteto sprendimu, ji gali būti atstatyta tik gavus Priežiūros komiteto pritarimą.

 

 1. Jei narį pašalinti ar sustabdyti jo narystę nusprendžia skyriaus taryba, nario elgesys pirmiausiai
  svarstomas Etikos komisijoje. Skyriaus sekretorius, gavęs skyriaus Etikos komisijos išvadas,
  praneša nariui apie skyriaus tarybos posėdį, kuriame bus nagrinėjamas jo narystės klausimas ir
  pakviečia j į dalyvauti.

27.Vienerius metus dėl nepateisinamų priežasčių nesumokėjus nario mokesčio,         motyvuotu tarybos sprendimu asmens narystė TS-LKD sustabdoma iki nario mokesčio sumokėjimo    dienos. Apie šį sprendimą narys informuojamas raštu.

III. Rėmėjai

 1. TS-LKD rėmėjai gali būti asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
  nėra uždrausta užsiimti tokia veikla.

Rėmėjai dalyvauja skyriaus veikloje. Jie teikia pasiūlymus, materialinę ir finansinę pagalbą, reiškia nuomonę visais TS-LKD veiklos klausimais.

 1. Rėmėjų registravimą veda ir už tai atsako skyriaus sekretorius.
 2. Nario mokestis. Skyriaus iždas
 3. Metinis nario mokestis mokamas kasmet skyriaus tarybos nustatyta tvarka iš karto visas arba
  dalimis iki tų metų balandžio mėn. grupės seniūnui, jo pavaduotojui (iždininkui) arba skyriaus
  iždininkui (išimtiniu atveju). Metinio nario mokesčio dydis politines pareigas užimantiems TS-
  LKD nariams yra nustatomas 1 proc. nuo jų gaunamo atlyginimo, bet ne mažiau kaip 200 litų. Savivaldybės tarybos nariams ir dirbantiems savivaldybėje vadovaujantį darbą TS-LKD nariams yra nustatomas 10 proc. nuo patvirtinto minimalaus atlyginimo metinis mokestis. Kitiems nariams – savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 20 Lt per metus, senatvės pensininkams ir socialiai remtiniems asmenims – ne mažiau kaip 1 Lt per metus. Socialiai remtini asmenys skyriaus tarybos sprendimu gali būti atleisti nuo nario mokesčio, bet ne daugiau kaip vieneriems kalendoriniams metus.
 4. Skyriuje registruotos grupės kasmet iki tų metų balandžio 15 d. skyriaus tarybos nustatyta
  tvarka perduoda skyriaus iždininkui grupėje surinktus nario mokesčius bei narių ir rėmėjų
  papildomų įnašų sumas.
 5. Apie mokesčių sumokėjimą pažymima knygoje „Nario mokesčiai ir kitos pajamos“. Padaryta
  klaida ištaisoma   tuo   metu   šalyje   galiojančiu   klaidų   taisymo   buhalterinės   apskaitos
  dokumentuose būdu.
 6. Už nario mokesčių, aukų, rinkliavų bei įplaukų tinkamą apskaitą atsako skyriaus iždininkas.
  Jeigu skyriaus iždininko nėra ilgiau kaip 5 dienas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, skyriaus
  taryba skiria vieną iš skyriaus tarybos narių laikinai eiti skyriaus iždininko pareigas. Jeigu
  skyriaus iždininko nėra (arba tai žinoma iš anksto) ilgiau kaip vienerius metus, renkamas naujas
  iždininkas.
 7. Skyriaus sukauptos  lėšos  suderinus  su  Vykdomuoju  sekretoriumi  naudojamos  skyriaus
  pirmininko sprendimu pagal skyriaus tarybos patvirtintą sąmatą.
 8. Skyriaus lėšas sudaro:

 

 • Skyriuje įregistruotų narių mokesčiai;
 • Pajamos, gautos iš leidybos ir kitokios veiklos;
 • .Rėmėjų dovanotos piniginės lėšos ir turtas;
 • TS-LKD vykdomojo sekretoriaus lėšos, skirtos skyriui;
 • Kitos teisėtai gautos pajamos.
 1. Grupė
 2. Grupę sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.

Grupė steigiama skyriaus tarybos sprendimu. Grupės teritorija paprastai sutampa su skyriaus teritorijoje esančios rinkiminės apylinkės teritorija. Skyriaus teritorijoje gali būti steigiamos ir specialios grupės -jaunimo, moterų, taip pat pagal narių interesus.

 1. Grupės steigiamąjį susirinkimą organizuoja skyriaus tarybos įgaliotas tarybos narys, kuriam
  pirmininkaujant, išrenkami grupės vadovai – seniūnas, seniūno pavaduotojas (iždininkas) bei
  Susirinkimo dalyvių pageidavimu gali būti svarstomas ir priimamas grupės statutas
  (nuostatai). Grupės statutas įsigalioja tik jį patvirtinus skyriaus tarybai. Jeigu grupės nariai
  nepriima grupės statuto, grupė savo veikloje vadovaujasi skyriaus statutu.
 2. Visoms skyriaus grupėms vadovauja skyriaus taryba. Skyriaus taryba gali siūlyti grupei
  anksčiau laiko perrinkti grupės seniūną, seniūno pavaduotoją ar sekretorių
 3. Kiekvienos įsteigtos grupės seniūnas per 10 dienų nuo steigiamojo susirinkimo turi pateikti
  skyriaus sekretoriui steigiamojo susirinkimo protokolą ir grupės statutą, jeigu jie buvo priimti.
  Skyriuje grupės registruojamos iš eilės pagal įrašų padarymo datą (nepriklausomai nuo
  steigiamojo susirinkimo datos). Registruojant grupę, nurodomi šie duomenys:
 • Įrašo data;
 • Skyriaus tarybos sprendimo steigti grupę data ir numeris;
 • Grupės steigiamojo susirinkimo data;
 • Grupės narių, dalyvavusių steigiamajame susirinkime, taip pat grupės vadovų vardai,
  pavardės, nario bilieto numeriai;
 • Grupės statuto (nuostatų) pateikimas, statuto atitikimas (neprieštaravimas) TS-LKD
  įstatams ir programai, skyriaus statutui.
 1. Skyriaus sekretorius negali registruoti grupės be skyriaus tarybos sprendimo, jeigu:
 • Steigiamasis susirinkimas įvyko nesant skyriaus tarybos nutarimo steigti grupę;
 • Steigiamojo susirinkimo protokolą pasirašė mažiau kaip 3 nariai;
 • Grupės statutas (nuostatai) prieštarauja TS-LKD įstatams, programai ar skyriaus statutui.

 

 1. Aukščiausias grupės valdymo organas yra grupės narių susirinkimas. Grupės narių susirinkimus
  kviečia grupės seniūnas (arba jo pavedimu seniūno pavaduotojas) grupės statute (nuostatuose)
  arba susirinkimo nustatyta tvarka, taip pat vadovaudamasis skyriaus tarybos nutarimais dėl
  grupių susirinkimų organizavimo. Grupių susirinkimų sprendimai, adresuoti skyriaus tarybai,
  privaloma tvarka svarstomi jos posėdyje.
 2. Grupės susirinkimas:

42.1.   Priima ir keičia grupės statutą (nuostatus);

42.2. Grupės narių balsų dauguma renka ir atšaukia grupės seniūną, seniūno pavaduotoją (iždininką), sekretorių;

42.3.   Sustabdo seniūno įgaliojimus iki kito susirinkimo, kuriame renkamas naujas seniūnas,
jeigu grupės narių susirinkimas nepritaria seniūno metinei ataskaitai. Tarp šių susirinkimų (nuo
momento, kai nebuvo pritarta seniūno ataskaitai) grupei vadovauja seniūno pavaduotojas.

42.4. nagrinėja kitus klausimus, kuriuos pasiūlo grupės seniūnas, grupės nariai ar skyriaus
taryba.

 1. Seniūnas privalo sušaukti grupės susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 grupės
  narių arba susirinkimą reikalauja sušaukti skyriaus taryba.
 2. Grupės susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet daugiau kaip
  1/3 visų grupės narių, kai visiems grupės nariams prieš savaitę iki susirinkimo skyriaus tarybos
  nustatyta tvarka buvo asmeniškai pranešta apie susirinkimo darbotvarkę. Šiuo atveju iš anksto
  paskelbta susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama.
 3. Sprendimai nagrinėjamais klausimais priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių grupės narių
  balsų dauguma.
 4. Grupės veiklai tarp susirinkimų vadovauja grupės seniūnas, kuris:

46.1. Organizuoja grupės darbą vadovaudamasis TS-LKD įstatais, skyriaus statutu, grupės statutu (nuostatais), skyriaus tarybos nutarimais ir sprendimais, taip pat grupės darbo planais ir atsako už TS-LKD programinių tikslų įgyvendinimą grupės teritorijoje;

 • Padeda organizuoti TS-LKD iškeltų kandidatų rinkiminę kampaniją;
 • Telkia apylinkės teritorijoje gyvenančius rėmėjus.
 1. Seniūno pavaduotojas:
 • Padeda seniūnui organizuoti grupės veiklą;
 • Seniūnui sergant arba išvykus, dalyvauja skyriaus tarybos posėdžiuose su balso teise;
 • Renka metinį nario mokestį grupėje ir surinktus pinigus perduoda skyriaus iždininkui.
 1. Sekretorius tvarko grupės raštvedybą.
 2. Skyriaus tarybos nutarimu grupei pagal perdavimo – priėmimo aktą gali būti perduotos naudoti
  pagrindinės priemonės ir kitas turtas, apskaitomas skyriaus balanse.
 3. Grupė paleidžiama skyriaus tarybos sprendimu, jeigu:
 • Grupės veikla neatitinka TS-LKD įstatų, programos arba skyriaus statuto reikalavimų;
 • Grupėje liko mažiau kaip 3 nariai;

50.3. Grupės bendrame susirinkime daugiau kaip 1/2 visų grupės narių balsų dauguma buvo priimtas nutarimas prašyti skyriaus tarybą paleisti grupę arba suskaidyti ją į kelias grupes, ar sujungti su kita grupe.

 1. Skyriaus tarybos sprendimas dėl grupės paleidimo įsigalioja:
 • Nuo tokio sprendimo priėmimo momento, kai grupė paleidžiama dėl 50.2 punkte
  nurodytų priežasčių;
 • Per mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kai grupė paleidžiama dėl 50.1 ar 50.3
  punktuose nurodytų priežasčių ir grupės narių susirinkimas nesikreipė į Priežiūros komitetą
  dėl skyriaus tarybos sprendimo panaikinimo.

Jeigu grupės narių susirinkime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skyriaus tarybos sprendimo priėmimo dienos paprasta balsų dauguma buvo priimtas nutarimas kreiptis į Priežiūros komitetą dėl skyriaus tarybos sprendimo atšaukimo, grupės paleidimas atidedamas iki Priežiūros komiteto sprendimo, kuris yra galutinis.

 1. Skyriaus valdymas

 

 1. Aukščiausias skyriaus organas – Visuotinis skyriaus narių susirinkimas (toliau Susirinkimas).
  Susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet ne mažiau kaip 1/3
  visų skyriaus narių, kai visiems skyriaus nariams prieš savaitę iki Susirinkimo buvo asmeniškai
  pranešta apie Susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo tvarką nustato skyriaus taryba. Šiuo atveju iš
  anksto paskelbta Susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama. Jei Susirinkime dalyvauja
  mažiau kaip 1/3 narių, jis negali priimti sprendimų.
 2. Skyriaus susirinkimo  darbotvarkės  projektą tvirtina  skyriaus taryba skyriaus  pirmininko
 3. Apie skyriaus susirinkimą ir jo darbotvarkę kiekvienam nariui pranešama ne vėliau kaip prieš
  savaitę iki susirinkimo, skyriaus tarybos nustatyta tvarka.
 4. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet ne mažiau kaip 1/3
  visų skyriaus narių, kai visiems skyriaus nariams prieš savaitę iki susirinkimo buvo pranešta
  apie susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo tvarką nustato skyriaus taryba. Šiuo atveju iš anksto
  paskelbta susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama. Jei susirinkime dalyvauja mažiau kaip
  1/3 narių, jis negali priimti sprendimų.
 5. Jei skyriaus susirinkimą kviečia ne mažiau kaip ¼ skyriaus narių, darbotvarkę nustato penkių
  asmenų iniciatyvinė grupė, renkanti parašus dėl susirinkimo sušaukimo.
 6. Apie numatomus skyriaus pirmininko rinkimus skyriaus nariams privaloma pranešti likus ne
  mažiau kaip prieš mėnesį iki skyriaus susirinkimo.
 7. Skyriaus susirinkimas:

 

 • Vadovaudamasis TS-LKD Vykdomojo sekretoriaus parengtu tipiniu skyriaus Statutu
  priima ir keičia skyriaus Statutą, kuris turi atitikti TS-LKD Įstatus;
 • Tvirtina kasmetes ir rinkimų kampanijų skyriaus tarybos ataskaitas;
 • Renka ir atleidžia skyriaus pirmininką. Pirmininkas renkamas iš kandidatų, kuriuos
  skyriaus tarybai pateikė frakcijos ir grupių susirinkimai, taip pat save išsikėlę TS-LKD
  Kandidatais į skyriaus pirmininkus gali būti keliami tik skyriaus nariai. Skyriaus

      taryba rinkiminio Susirinkimo datą ir kandidatų į skyriaus pirmininkus pavardes Vykdomajam sekretoriui pateikia ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki Susirinkimo. Vykdomasis sekretorius jas perduoda Priežiūros komitetui ir Prezidiumui. Prezidiumas ir Priežiūros komitetas gali pareikšti pastabų dėl iškeltų kandidatų tikimo užimti skyriaus pirmininko pareigas. Skyriaus taryba pateikia skyriaus Susirinkimui kandidatų sąrašą kartu su Priežiūros komiteto ir Prezidiumo pastabomis. Jeigu išvadų nepateikiama, laikoma, kad Priežiūros komitetas ir Prezidiumas pastabų dėl kandidatų neturi;

 • Skyriaus pirmininko teikimu skiria ir atleidžia vicepirmininkus;
 • Nustato renkamų tarybos narių skaičių ir juos renka;
 • Renka etikos komisiją;
 • Renka skyriaus delegatus į Suvažiavimą;
 • Sprendžia, ar,   remiantis   TS-LKD   tarybos   siūlymu,   iš   pareigų  atleisti   skyriaus
  pirmininką;
 • Siūlo kandidatą į TS-LKD pirmininkus;
 • Siūlo Suvažiavimui kandidatą į TS-LKD tarybą;
 • Teikia pasiūlymus TS-LKD prezidiumui dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo ir
  Europos Parlamento narius iškėlimo;
 1. Skyriaus susirinkimui pirmininkauja skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu vicepirmininkas
  arba kitas tarybos paskirtas tarybos narys.

Susirinkimai protokoluojami. Protokolą rašo skyriaus sekretorius arba susirinkimo patvirtintas asmuo. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

Sprendimai susirinkime priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių skyriaus narių dauguma. Balsuojama atvirai, išskyrus skyriaus vadovų rinkimus, kuriuose paprastai balsuojama slaptai. Jeigu balsai už kurį nors sprendimą pasiskirsto po lygiai, lemia susirinkimo pirmininko balsas.

 1. Tarp skyriaus susirinkimų skyriaus taryba (toliau.taryba) yra aukščiausia skyriaus institucija.
  Taryba organizuoja skyriaus veiklą. Tarybą sudaro:
 • Skyriaus pirmininkas;
 • Vicepirmininkai, iš kurių vienas atsakingas už ryšius su visuomene;

60.3.  TS-LKD fakcijos savivaldybės taryboje seniūnas arba frakcijos deleguotas atstovas, jei savivaldybės teritorijoje yra daugiau kaip vienas skyrius;

 • Toje apygardoje išrinktas Seimo narys, jei joje tėra vienas TS-LKD skyrius;
 • Savivaldybės meras – TS-LKD narys (vicemeras – kai tai aukščiausia TS-LKD nario
  užimama politinė pareigybė savivaldybėje), jei savivaldybės teritorijoje yra vienas skyrius;
 • Savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas – kai tai aukščiausia
  TS-LKD nario užimama pareigybė savivaldybėje);
 • Skyriaus grupių seniūnai;
 • TS-LKD frakcijų ir bendruomenių deleguoti atstovai (jei tai numatyta jų statutuose);
 • Kiti skyriaus susirinkime išrinkti nariai.
 1. Tarybos posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas paprastai kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip
  kas ketvirtį.

Ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių reikalavimu pirmininkas privalo kviesti neeilinį tarybos posėdį. Apie posėdį ir jo darbotvarkę praneša skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu sekretorius skyriaus tarybos nustatyta tvarka.

 1. Skyriaus taryba:
 • Sprendžia svarbius skyriaus reikalus, koordinuoja visų skyriaus grupių, komitetų bei
  frakcijų padalinių skyriuje veiklą;
 • Priima norminio pobūdžio sprendimus;
 • Tvirtina skyriaus pajamų ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą bei sprendžia
  kitus finansinius klausimus;
 • Ne vėliau kaip 2 savaitės iki skyriaus susirinkimo praneša Vykdomajam sekretoriui apie
  visus iškeltus kandidatus į skyriaus pirmininkus;
 • Sudaro ir tvirtina skyriaus rinkimų bei kitų politinių akcijų organizavimo štabą;
 • Kviečia skyriaus susirinkimus ir skyriaus pirmininko teikimu tvirtina skyriaus susirinkimo
  darbotvarkės projektą. Frakcijų teikiami pasiūlymai į darbotvarkę įrašomi privalomai;

62.7 Steigia ir likviduoja grupes, klubus, komitetus ir komisijas;

62.8. Nagrinėja narystės (priėmimo, sustabdymo, pašalinimo) klausimus;

62.9.     Esant poreikiui sudaro 5 asmenų Vietos kandidatų atrankos komitetą, kuris skyriaus
tarybai siūlo perspektyvius kandidatus į Seimą, savivaldybių tarybas bei vietos valdžios ir
valstybės valdymo struktūras;

62.10. Teikia rekomendacijas TS-LKD frakcijai savivaldybės taryboje;

62.11. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį išklauso TS-LKD frakcijos savivaldybės taryboje
ataskaitą;

62.12. Tvirtina rinkimų į savivaldybės tarybą programą;

 • Nagrinėja kitus TS-LKD įstatų ir statuto skyriaus tarybos kompetencijai priskirtus
 1. Komitetų ir komisijų veiklos kryptis ir kompetenciją nustato skyriaus taryba. Komitetų
  sprendimai, priimti neviršijant savo kompetencijos ir vykdant tarybos sprendimus, yra privalomi
  visoms skyriaus struktūroms. Skyriaus taryba turi teisę paskirti ar išrinkti komitetų ir komisijų
  narius iš grupių pasiūlytų kandidatų.
 2. Iškilusiems operatyviems skyriaus veiklos klausimams spręsti iš tarybos narių sudaromas
  tarybos biuras, kuriam perduodama dalis tarybos funkcijų.
 3. Tarybos biurą sudaro: skyriaus pirmininkas, vicepirmininkai ir sekretorius.
 4. Biuro posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas. Biuro posėdžius protokoluoja sekretorius. Į biuro
  posėdį gali būti kviečiami tarybos nariai, kurių veikla tiesiogiai susijusi su sprendžiamais
  Apie biuro priimtus sprendimus artimiausiame tarybos susirinkime informuojama
  skyriaus taryba.
 5. Skyriaus taryba daugiau kaip 1/2 skyriaus tarybos narių balsų dauguma gali atšaukti biuro
  sprendimą.
 6. Skyriaus pirmininkas – vadovauja partijos skyriui ir jam atstovauja. Skyriaus pirmininkas priima sprendimus, skelbiamus potvarkiais, kurie privalomi visiems skyriaus nariams.
 7. Pirmininkas:
  • teikia Visuotiniam narių susirinkimui kandidatus į savo pavaduotojus ir renkamus tarybos narius;
  • sudaro ir teikia tarybai tvirtinti Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
  • teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti skyriaus statutą;
  • teikia tarybai tvirtinti skyriaus pajamų ir išlaidų sąmatas;
  • paskiria pirmininko pavaduotojams partijos skyriaus veiklos sritis;
  • pagal savo kompetenciją Pirmininkas gali vykdyti ir kitas funkcijas, jei šiuo Statutu, taip pat susirinkimo, tarybos ir biuro sprendimais jos nepriskirtos kitiems skyriaus organams ar pareigūnams;
 8. Skyriaus taryba arba bet kuri skyriaus grupė gali perduoti Priežiūros komitetui spręsti skyriuje
  kilusį ginčą. Priežiūros komiteto sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir privalomas.
 9. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, o jo nesant – vicepirmininkas. Skyriaus tarybos
  nutarimus pasirašo pirmininkas ir sekretorius, nutarimus finansiniais klausimais – ir iždininkas.
 10. Jeigu nei pirmininkas ir nei vienas iš vicepirmininkų dėl kokios nors priežasties negali vykdyti
  savo pareigų, skyriui iki visuotino susirinkimo (bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius) vadovauja TS-
  LKD vykdomojo sekretoriaus teikimu TS-LKD prezidiumo paskirtas kitas skyriaus tarybos
 11. Skyriaus sekretorius organizuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriaus susirinkimo, tarybos bei
  pirmininko sprendimus. Jis yra struktūriškai pavaldus skyriaus pirmininkui, už savo veiklą
  atsiskaito skyriaus tarybai ir Susirinkimui. Skyriaus sekretorius gali būti etatinis (mokamas)

 

 • Jei skyriaus sekretorius yra etatinis darbuotojas, jis pavaldus ir Vykdomajam sekretoriui.
 • Jei skyriaus sekretorius dirba visuomeninais pagrindais, jis yra priimamas ir atleidžiamas
  skyriaus pirmininko, o jei yra etatinis (mokamas) darbuotojas, jis yra priimamas ir
  atleidžiamas Vykdomojo      Vykdomasis   sekretorius   priima   darbuotoją
  derindamas jo kandidatūrą su skyriaus pirmininku.

 

 1. Skyriaus tarybai pirmininkauja skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – vicepirmininkas.
 2. Susirinkimai protokoluojami – protokolą rašo skyriaus sekretorius, jam nesant, bet kuris
  susirinkimo pirmininko paskirtas tarybos narys. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir
 3. Sprendimai susirinkime nagrinėjamais klausimais priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių
  tarybos narių dauguma. Tais atvejais, kuomet balsai pasiskirsto po lygiai, lemia susirinkimo
  pirmininko balsas.
 4. TS-LKD skyriaus pareigūnai ir valdymo organai renkami, skiriama arba tvirtinami dvejiems metams. Rinkti, skirti ar tvirtinti pareigūnai, valdymo organų nariai gali būti atšaukti anksčiau laiko. Atšaukia organas, rinkęs, skyręs ar tvirtinęs šį pareigūną, daugiau kaip pusės visų jo narių sprendimu, jei šiame statute nenustatyta kitaip.
 5. Skyrius paleidžiamas TS-LKD Tarybos sprendimu (atsižvelgus į Priežiūros komiteto išvadas),
  kuriuo kartu skiriama likvidacinė komisija skyriaus turtui perduoti kitų TS-LKD struktūrų arba
  TS-LKD finansų komiteto žinion.