Įstatai

TS-LKD įstatai

POLITINĖS PARTIJOS „TĖVYNĖS SĄJUNGA–LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI“

ĮSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys  demokratai  – jungtinė politinė partija, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sujungimo būdu reorganizavus politinę partiją Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir politinę partiją Lietuvos krikščionys  demokratai.  Ilgasis  partijos  pavadinimas  Tėvynės  sąjunga-Lietuvos  krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai).
 3. Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir partija Lietuvos krikščionys demokratai savo susijungimą ir bendrą tęstinę veiklą jungtinėje partijoje “Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai” grindžia lygiavertiškumo, lygiateisiškumo bei tarpusavio pagarbos pagrindais.
 4. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai vertina ir saugo kiekvienos iš ją susijungimo būdu įsteigusiųjų partijų – Tėvynės Sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) bei Lietuvos krikščionių demokratų – tapatybės tęstinumą ir veiklos perimamumą. Istorinės  partijos  „Lietuvos  krikščionys  demokratai“  vardo,  tapatybės  ir  veiklos tęstinumą užtikrina bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ – jungtinės partijos “Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai” struktūrinis padalinys.
 5. Jungtinė   partija   „Tėvynės   sąjunga-Lietuvos   krikščionys   demokratai”   tęsia   abiejų sujungimo būdu reorganizuotų partijų – Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) ir „Lietuvos krikščionys demokratai“ – iki susijungimo turėtą narystę Europos Liaudies partijoje, vienijančioje Europos Sąjungos krikščionių demokratų ir konservatoriškosios ideologijos partijas.
 6. Tėvynės  sąjunga-Lietuvos  krikščionys  demokratai  tęsia  tautos  telkimą  ir  stiprina Lietuvoje  krikščioniškosiomis  vertybėmis  grindžiamą  demokratiją,  Lietuvos  valstybingumo įtvirtinimo ir ūkio reformos darbus. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų tikslas – puoselėti   krikščioniškosiomis   vertybėmis   grindžiamą   demokratiją,   atvirą   pilietinę   visuomenę, modernią nepriklausomą demokratinę valstybę, laisva iniciatyva ir bendrosios gerovės tikslais grindžiamos šalies ekonomikos plėtrą, išsaugant ir puoselėjant lietuvybę ir tradicines Lietuvos kultūros vertybes. Savo veikloje Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai remiasi krikščioniškosios demokratijos, šiuolaikinės konservatizmo minties, tautiškumo ir Europos Liaudies partijos politikos principais bei tradicijomis, moralės nuostatomis ir teisingumo principais, atviros Europai lietuvybės idealais, puoselėja patriotizmą, laisvės ir pasipriešinimo kovų istorijos įamžinimo ir pagarbos jų dalyviams tradicijas, siekia sovietinės okupacijos padarinių panaikinimo, istorinio teisingumo ir istorinės tiesos apie pasipriešinimo kovas atkūrimo.
 7. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, galiojančiais įstatymais, savo Programa ir šiais Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Įstatais (toliau – Įstatai).
 8. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų buveinė yra L. Stuokos – Gucevičiaus g. 11, Vilnius.
 9. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai yra juridinis asmuo.
 10. Tėvynės sąjungos-Lietuvos  krikščionių  demokratų  organizacinė  sąranga  grindžiama teritoriniu principu.
 11. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 12. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) nariu gali būti

Lietuvos   Respublikos    pilietis,   turintis   rinkimų   teisę,   nepriklausantis   kitai   politinei   partijai, pripažįstantis TS-LKD Programą, Įstatus ir įsipareigojęs juos vykdyti bei savo elgesiu nedarantis žalos TS-LKD.

 1. Narystė:

11.1. Asmuo, norintis tapti TS-LKD  nariu, užpildo nustatytos formos prašymą – anketą. Apsvarsčius prašymą artimiausiame skyriaus tarybos posėdyje, priimamas sprendimas dėl šio asmens priėmimo į TS-LKD narius, ir naujasis narys įregistruojamas TS-LKD skyriuje.

11.2. Skyriaus taryba gali motyvuotu sprendimu atmesti arba atidėti asmens prašymą priimti jį į TS-LKD. Toks skyriaus tarybos sprendimas stojančiojo į TS-LKD per 30 dienų gali būti apskųstas TS-LKD Priežiūros komitetui. Priežiūros komiteto sprendimas, priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų, yra galutinis. Asmuo, pašalintas iš TS-LKD, iš naujo į partiją gali stoti ne anksčiau kaip po vienerių metų.

11.3. Naujai priimto nario duomenys įvedami į TS-LKD Centrinę duomenų bazę (CDB), tada išduodamas nario bilietas. Savo noru iš TS-LKD pasitraukęs asmuo į ją iš naujo stoti gali tik po vienerių metų.

11.4. Naujai priimti nariai teisę balsuoti už kandidatus į visus TS-LKD organus įgyja po trijų mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl partijos reorganizavimo jiems tokia teisė suteikiama TS-LKD Suvažiavimo nutarimu.

11.5. Partijos reorganizavimo atveju buvę prisijungiančios ar susijungiančių partijų nariai į

TS-LKD priimami Suvažiavimo nutarimu nustatyta tvarka.

 1. Narių registracija:

12.1. Nauji nariai priimami ir registruojami skyriuose teritoriniu principu, t.y. pagal gyvenamąją  vietą.  Motyvuotu  skyriaus  tarybos  sprendimu  nauji  nariai  į  skyrių  gali  būti  priimti netaikant šio principo.

12.2. Pakeitęs gyvenamąją vietą narys privalo persiregistruoti į atitinkamą skyrių. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu narys gyvenamąją vietą keičia to paties administracinio teritorinio vieneto ribose.

 1. Metinio nario  mokesčio  dydis  politines  pareigas  užimantiems  TS-LKD  nariams  yra

nustatomas 1 proc. nuo jų gaunamo atlyginimo. Kitiems nariams – savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip

12 Lt per metus, senatvės pensininkams ir socialiai remtiniems asmenims – 1 Lt per metus. Vienerius metus dėl nepateisinamų priežasčių nesumokėjus nario mokesčio, motyvuotu skyriaus tarybos sprendimu asmens narystė TS-LKD sustabdoma iki nario mokesčio sumokėjimo dienos. Apie šį sprendimą narys informuojamas raštu.

 1. TS-LKD nario teisės:

14.1. rinkti ir būti išrinktam į visus TS-LKD  valdymo organus;

14.2. siūlyti TS-LKD kandidatus ir būti iškeltam TS-LKD  kandidatu į valstybės valdžios ir

valdymo bei vietos savivaldos organus;

14.3. dalyvauti visų TS-LKD  organų atviruose posėdžiuose;

14.4. priklausyti TS-LKD įsteigtai bendrijai „Lietuvos krikščionys demokratai“ arba frakcijai;

14.5. teikti siūlymus, reikšti nuomonę visais TS-LKD veiklos klausimais;

14.6. gauti atsakymą raštu į savo raštišką pasiūlymą ar kreipimąsi;

14.7. kreiptis į TS-LKD organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos;

14.8. sustabdyti narystę TS-LKD partijoje ar buvimą renkamuose TS-LKD organuose;

14.9 išstoti iš TS-LKD.

14.10. TS-LKD  narys neturi jokių teisių į partijos turtą ir lėšas.

 1. TS-LKD nario pareigos:

15.1. laikytis TS-LKD  Įstatų;

15.2. dalyvauti TS-LKD veikloje, stengtis įgyvendinti jos Programą ir nutarimus;

15.3. vykdyti TS-LKD organų priimtus sprendimus ir nario įsipareigojimus;

15.4. būti tolerantiškam kitiems TS-LKD nariams, gerbti jų nuomonę ir teises;

15.5. nedaryti žalos TS-LKD ją viešai šiurkščiai menkinant, vykdant jai priešišką veiklą ar ją

savo elgesiu diskredituojant.

 1. Narystė:

16.1. Narystė TS-LKD gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu arba TS-LKD skyriaus tarybos ar TS-LKD Priežiūros komiteto sprendimu. TS-LKD skyriaus tarybos sprendimas dėl narystės sustabdymo per 10 dienų gali būti skundžiamas TS-LKD Priežiūros komitetui, pastarojo sprendimas per 10 dienų gali būti apskųstas TS – LKD Prezidiumui.

16.2. Sustabdžius narystę asmuo negali rinkti ir pats negali būti renkamas į TS-LKD organus bei  vykdyti  jų  pavedimų.  Asmuo,  kuris  yra  išrinktas  į  TS-LKD  organus  ir  jo  įgaliojimai  nėra pasibaigę, narystės sustabdymo dieną nustoja eiti atitinkamas pareigas.

16.3. Sprendimą sustabdyti narystę per 10 dienų įregistruoja skyriaus sekretorius.

16.4. Asmenys, kurių narystė TS-LKD sustabdyta, neįskaitomi skaičiuojant atitinkamo TS- LKD organo narių skaičių.

 1. Apie išstojimą iš TS-LKD narys raštu praneša savo skyriaus pirmininkui. Išstojęs iš TS- LKD asmuo privalo grąžinti nario bilietą.
 2. TS-LKD nario pašalinimo tvarka:

18.1.    Skyriaus taryba, taip pat TS-LKD Priežiūros komitetas motyvuotu sprendimu (konkrečiai įvardydamas padarytus nusižengimus) turi teisę priimti sprendimą pašalinti iš TS-LKD bet kurį skyriaus narį arba sustabdyti jo narystę;

18.2.    Skyriaus tarybos sprendimą pašalinti arba sustabdyti narystę narys turi teisę per 10 dienų apskųsti Priežiūros komitetui.

18.3.    TS-LKD Priežiūros komiteto sprendimai dėl pašalinimo iš TS-LKD arba atitinkamo Skyriaus tarybos sprendimo, kuriuo asmuo buvo pašalintas iš TS-LKD, turi būti priimami per 30 dienų atitinkamo skundo ar pareiškimo gavimo. TS-LKD Priežiūros komiteto sprendimai, taip pat jeigu priima pirminį sprendimą stabdyti TS-LKD nario narystę arba šalinti jį iš partijos, per 10 dienų gali

būti skundžiami TS-LKD Prezidiumui. Skundą gali paduoti iš TS-LKD šalinamas narys ar Skyriaus, kurio tarybą priėmė sprendimą dėl nario pašalinimo, pirmininkas. TS-LKD Prezidiumas artimiausiame posėdyje priima nutarimą dėl grąžinimo ar negrąžinimo Priežiūros komitetui savo pirminį sprendimą persvarstyti. Prezidiumui balsuojant dėl skundo, jį pateikęs narys posėdyje nedalyvauja. TS – LKD Prezidiumo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

18.4.    Įsiteisėjus TS-LKD Skyriaus tarybos ar TS-LKD Priežiūros komiteto sprendimui dėl TS-LKD nario pašalinimo iš TS-LKD skyriaus sekretorius per 10 dienų išbraukia pašalintą asmenį iš skyriaus narių sąrašo arba įregistruoja sprendimą sustabdyti narystę.

18.5.    Įstatų 18.4. punkte nurodyti sprendimai įsigalioja nuo priėmimo.

18.6.    TS-LKD struktūra, svarstanti TS-LKD nario narystės sustabdymo ar pašalinimo iš TS-LKD klausimą privalo iš anksto šį narį pakviesti į posėdį ir leisti jam pasisakyti. Sprendimai dėl šalinimo  iš  partijos  ar  narystės  stabdymo  priimamai  daugiau  kaip  pusės  visų  to  organo  narių sprendimu. TS-LKD narių pašalinimo pagrindai:už elgesį, nesuderinamą su TS-LKD Įstatais, Programa,  bei  nutarimai;,  už  žalos  partijai  darymą,  už  priešišką  TS  –  LKD  tikslams  veiklą;  už šiurkščius nusižengimus teisės, moralės ir dorovės normoms.

18.7.  Iš TS-LKD pašalintas ar narystę sustabdęs asmuo grąžina nario bilietą skyriaus sekretoriui. Pašalinto iš partijos asmens nario bilietas skelbiamas negaliojančiu ir yra sunaikinamas, apie tai pažymima skyriaus narių registracijos knygoje bei CDB.

 1. TS-LKD sudaro šie struktūriniai padaliniai – grupės (kuopos), skyriai ir skyrių sueigos, bei organai – apskričių koordinacinės tarybos ir kt., kurie veikia šiuose Įstatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.
 2. TS-LKD organai yra vienasmeniai ir kolegialūs.

20.1.  TS-LKD  Suvažiavimas  yra  aukščiausias  TS-LKD      organas.  TS-LKD  Taryba  yra

aukščiausias organas tarp Suvažiavimų.

20.2. Vienasmenis TS-LKD valdymo organas yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pirmininkas.

20.3. Kolegialus valdymo organai yra Prezidiumas.

 1. Partijos reorganizavimo atveju TS-LKD organai formuojami supaprastinta Suvažiavimo nutarimu nustatyta tvarka, netaikant šiuose įstatuose numatytų procedūrų.
 1. Sprendimų priėmimas:

22.1. Kada Įstatuose nenustatyta kitaip, kolegialūs TS-LKD organai sprendimus priima paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia kolegialaus organo vadovo balsas.

22.2. TS-LKD organai sprendimus gali priimti ir elektroniniu būdu. Kokie sprendimai taip

gali būti priimami ir kokia balsavimo tvarka, nusistatoma darbo reglamentuose bei statutuose.

 1. TS-LKD pareigūnai renkami, skiriami arba tvirtinami dvejiems metams. Rinkti, skirti ar tvirtinti pareigūnai gali būti atšaukti anksčiau laiko. Atšaukia organas, rinkęs (skyręs, tvirtinęs) šį pareigūną, daugiau kaip pusės visų jo narių sprendimu, jei šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip.

 

III. BENDRIJA „LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI“

 

 1. Partijoje “Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai” veikia bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai, kuri yra struktūrinis TS-LKD padalinys, įsteigtas TS-LKD Steigiamajam suvažiavimui patvirtinus reorganizuojamos partijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ įgaliotos institucijos pateiktus bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Programos ir Statuto projektus. Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ veikia buvusios partijos „Lietuvos krikščionys demokratai ir buvusios Tėvynės sąjungos Krikščioniškųjų demokratų frakcijos jungtiniu pagrindu.
 2. Bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ (toliau – bendrija LKD) teises ir pareigas, veiklos tikslus ir pagrindus nustato šie Įstatai bei bendrijos LKD Statutas. TS-LKD Suvažiavimo patvirtintos Statuto nuostatos, reglamentuojančios bendrijos LKD teises yra privalomos visiems TS- LKD organams.
 3. Bendrijos LKD Statutas ir programa negali prieštarauti TS-LKD Įstatams ir Programai.
 4. Bendrija LKD naikinama šiais atvejais:

27.1 kai bendrijoje LKD nebelieka 100 narių;

27.2  bendrijos  LKD  konferencijai  nusprendus  panaikinti  bendriją  LKD  ir  šį  sprendimą

patvirtinus TS-LKD Suvažiavime.

 1. Bendrijos LKD pagrindinis tikslas – įnešti deramą savitą indėlį įgyvendinant TS-LKD tikslus, stiprinti krikščioniškųjų vertybių raišką TS-LKD sprendimuose, sutvirtinti vertybinį veiklos pamatą, diegti Lietuvos politikoje Vakarų Europos krikščionių demokratų partijų tradicijas, išlaikyti Lietuvos krikščionių demokratų partijų tradicijų tapatybės istorinį tęstinumą.
 2. Bendrija LKD veikia kaip vientisa struktūra visoje TS-LKD veiklos teritorijoje turėdama

savo padalinius TS-LKD struktūrose, savarankiškai renkanti savo pirmininką ir valdymo organus.

 1. Siekdama savo  tikslų  ir  įgyvendindama  savo  programines  nuostatas,  bendrija  LKD rengia ir teikia pasiūlymus TS-LKD programiniams ir politikos dokumentams, TS-LKD atstovaujančios frakcijos Seime teikiamiems įstatymų projektams, arba pati inicijuoja partijos dokumentų projektus.
 2. Dalyvaudama bendroje TS-LKD veikloje, bendrija LKD turi teisę TS-LKD Taryboje ir Suvažiavime reikšti atskirąją nuomonę dėl veiksmų, priimtų programinių dokumentų ar TS-LKD organų politinių sprendimų, kurie buvo priimti neatsižvelgus į bendrijos LKD siūlymus ar neatitinka bendrijos LKD vertybinių nuostatų. Bendrija LKD  turi teisę priimti rezoliucijas ir kitais jai aktualiais politiniais klausimais, dėl kurių jungtinė partija TS-LKD  nėra pasisakiusi arba dėl kurių bendrija LKD siūlo TS-LKD nusistatyti poziciją, ir pateikti jas TS-LKD Suvažiavimui ir Tarybai.
 3. Bendrijos LKD kvotos. Bendrija LKD paprastai turi TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas

rinkimų sąrašuose ir valdymo organuose.

 1. Bendrijos LKD  atstovavimo  TS-LKD  Suvažiavime,  skyrių  (skyrių  sueigų)  tarybose, skyrių sueigų konferencijose, TS-LKD Taryboje bei kituose organuose principai ir kvotos bendrijos LKD siūlymu nustatomi TS-LKD Tarybos, atsižvelgiant į proporcingumo principą.
 2. Bendrijos LKD sąranga, struktūros ir jų veikla struktūriniuose TS-LKD padaliniuose

grindžiama bendrijos LKD Statutu.

 

 1. Bendrijos LKD pirmininko teikiami klausimai privalomai įtraukiami į TS-LKD Tarybos ir Prezidiumo posėdžių darbotvarkes. Bendrijos LKD Statute gali būti nustatyta, kad šią teisę turi ir kiti centriniai bendrijos LKD organai.
 2. TS-LKD bendrija LKD gali turėti savo antspaudą su bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ pavadinimu, savo simboliką, naudojasi TS-LKD Tarybos nustatyta tvarka TS-LKD sąskaita banke, gali nustatyti, rinkti ir savarankiškai naudoti bendrijos LKD rinkliavą, pagal Tarybos patvirtintą finansinę tvarką.

 

 1. FRAKCIJOS
 1. TS-LKD veikia  frakcijos,  kurios  yra  struktūriniai  TS-LKD    padaliniai.  Jų  teises  ir pareigas, veiklos tikslus ir pagrindus nustato šie Įstatai bei frakcijų Statutai. TS-LKD suvažiavimo patvirtintos Statutų nuostatos, reglamentuojančios frakcijų teises yra privalomos visiems TS-LKD organams. TS-LKD frakcijos įsteigiamos TS-LKD suvažiavimui patvirtinus ne mažesnės kaip 100 TS- LKD narių iniciatyvinės grupės pateiktą frakcijos steigimo deklaraciją ir statuto projektą.

Frakcijos naikinamos, šiais atvejais:

37.1. kai frakcijoje nebelieka 100 narių;

37.2. frakcijos konferencija nusprendžia panaikinti frakciją;

37.3. TS-LKD suvažiavimas nusprendžia panaikinti frakciją.

 1. Frakcijų veikla:

38.1. TS-LKD frakcijos veikia siekiant efektyviau išreikšti tam tikros TS-LKD narių dalies propaguojamų vertybių specifiką ir toms vertybėms atstovauti.

38.2. TS-LKD  frakcijos steigiamos ir naikinamos TS-LKD  Suvažiavimo nustatyta tvarka.

38.3.  Frakcijos  Statutas  ir  steigimo  deklaracija  negali  prieštarauti  TS-LKD  Įstatams  ir

Programai.

 1. Frakcijų kvotos:

39.1. TS-LKD frakcijos gali turėti TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas rinkimų sąrašuose ir

organuose.

39.2. Frakcijų atstovavimo Suvažiavime, skyrių (skyrių sueigų) tarybose, skyrių sueigų konferencijose,  TS-LKD  Taryboje  bei  kituose  organuose  principai  ir  kvotos  frakcijų  siūlymu nustatomi TS-LKD Tarybos.

 1. Frakcijų sąranga, struktūros ir jų veikla struktūriniuose TS-LKD padaliniuose grindžiama frakcijų Statutais.
 2. Frakcijų pirmininkų teikiami klausimai privalomai įtraukiami į TS-LKD Tarybos ir Prezidiumo posėdžių darbotvarkes. Statutuose gali būti nustatyta, kad šią teisę turi ir kiti centriniai frakcijų organai.
 3. Frakcija savarankiškai renka frakcijos pirmininką ir organus.
 4. Frakcijos gali rinkti ir savarankiškai naudoti frakcijos rinkliavą, pagal Tarybos patvirtintą finansinę tvarką.
 1. GRUPĖ (KUOPA)

3 nariai.

 1. Grupės (kuopos) struktūra ir teisės:

44.1. TS-LKD grupė (kuopa) – mažiausias struktūrinis padalinys, kurį sudaro ne mažiau kaip

 

44.2. Grupė (kuopa) steigiama skyriaus tarybos sprendimu.

44.3. Grupę (kuopą) registruoja skyriaus sekretorius.

44.4. Grupė (kuopa) turi teisę priimti savo statutą, neprieštaraujantį TS-LKD Įstatams ir skyriaus Statutui. Grupės (kuopos) Statutą tvirtina skyriaus taryba.

44.5. Grupės (kuopos) darbą organizuoja jos seniūnas, seniūno pavaduotojas bei sekretorius. Šiuos pareigūnus renka ir atleidžia grupės (kuopos) susirinkimas. Skyriaus taryba gali siūlyti grupei (kuopai) anksčiau laiko perrinkti grupės (kuopos) seniūną, seniūno pavaduotoją ar sekretorių.

44.6. Grupių (kuopų) susirinkimų sprendimai, adresuoti skyriaus tarybai, privaloma tvarka svarstomi jos posėdyje.

44.7. Grupės (kuopos) susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet daugiau kaip 1/3 visų grupės (kuopos) narių, kai visiems grupės (kuopos) nariams prieš savaitę iki susirinkimo  buvo  asmeniškai  pranešta  apie  susirinkimo  darbotvarkę.  Pranešimo  tvarką  nustato skyriaus taryba. Šiuo atveju iš anksto paskelbta susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama.

 1. Visoms skyriaus grupėms (kuopoms) vadovauja skyriaus taryba
 2. Skyriaus taryba turi teisę paleisti grupę (kuopą), o pastaroji turi teisę skųstis Priežiūros komitetui. Priežiūros komiteto sprendimas yra galutinis.
 1. SKYRIUS
 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų skyrius TS-LKD Tarybos sprendimu paprastai steigiamas Seimo rinkimų vienmandatėse apygardose arba Lietuvos Respublikos administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat užsienio valstybėse Lietuvos piliečių ir TS-LKD rėmėjų tankiau gyvenamose teritorijose. Skyrių registruoja TS-LKD Vykdomasis sekretorius.
 2. Aukščiausias skyriaus organas – visuotinis skyriaus narių Susirinkimas. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet ne mažiau kaip 1/3 visų skyriaus narių, kai visiems skyriaus nariams prieš savaitę iki Susirinkimo buvo asmeniškai pranešta apie Susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo tvarką nustato skyriaus taryba. Šiuo atveju iš anksto paskelbta Susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama. Jei Susirinkime dalyvauja mažiau kaip 1/3 narių, jis negali priimti sprendimų.
 3. Susirinkimus kviečia skyriaus taryba ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 visų skyriaus narių, TS-LKD bendrija LKD, ar TS-LKD frakcija. Jei skyrius priklauso skyrių sueigai, Susirinkimą gali sušaukti skyrių sueigos taryba.
 4. Tik skyriaus Susirinkimas:

50.1. vadovaudamasis Vykdomojo sekretoriaus parengtu tipiniu skyriaus Statutu priima ir

keičia skyriaus Statutą, kuris turi atitikti TS-LKD Įstatus;

50.2. tvirtina kasmetines ir rinkimų kampanijų skyriaus tarybos ataskaitas;

50.3. renka ir atleidžia skyriaus pirmininką. Pirmininkas renkamas iš kandidatų, kuriuos skyriaus tarybai pateikė bendrijos LKD atitinkamo teritorinio padalinio, frakcijos ir grupių (kuopų) susirinkimai,  taip  pat  save  išsikėlę  TS-LKD  nariai.  Kandidatais  į  skyriaus  pirmininkus  gali  būti keliami tik skyriaus nariai. Skyriaus taryba rinkiminio Susirinkimo datą ir kandidatų į skyriaus pirmininkus pavardes Vykdomajam sekretoriui pateikia ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki Susirinkimo. Vykdomasis sekretorius jas perduoda Priežiūros komitetui ir Prezidiumui. Prezidiumas ir Priežiūros komitetas gali pareikšti pastabų dėl iškeltų kandidatų tikimo užimti skyriaus pirmininko pareigas. Skyriaus taryba pateikia skyriaus Susirinkimui kandidatų sąrašą kartu su Priežiūros komiteto ir   Prezidiumo   pastabomis.   Jeigu   išvadų   nepateikiama,   laikoma,  kad   Priežiūros   komitetas   ir Prezidiumas pastabų dėl kandidatų neturi;

50.4. skyriaus pirmininko teikimu skiria ir atleidžia pirmininko pavaduotojus bei skyriaus sekretorių;

50.5. nustato renkamų tarybos narių skaičių ir juos renka;

50.6. renka Etikos komisiją;

50.7. renka skyriaus delegatus į Suvažiavimą arba sudaro reitinguotą skyriaus delegatų sąrašą į suvažiavimą, kuris galioja du metus.

50.8.  sprendžia,  ar  remiantis   TS-LKD  Tarybos  siūlymu  iš  pareigų  atleisti  skyriaus pirmininką;

 1. Skyriaus susirinkimas taip pat gali:

51.1. siūlyti kandidatą į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pirmininkus;

51.2. siūlyti Suvažiavimui kandidatą į TS-LKD demokratų Tarybą;

51.3. teikti pasiūlymus TS-LKD Prezidiumui dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo ir

Europos Parlamento narius iškėlimo.

 1. Skyriaus Susirinkimo darbotvarkės projektą tvirtina skyriaus taryba skyriaus pirmininko teikimu. Apie skyriaus  Susirinkimą  ir  jo  darbotvarkę  skyriaus  Susirinkimo  nustatyta  tvarka kiekvienam nariui pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę iki Susirinkimo.

52.1. Jei Susirinkimą kviečia ne mažiau kaip 1/4 skyriaus narių, darbotvarkę nustato penkių asmenų iniciatyvinė grupė, renkanti parašus dėl Susirinkimo sušaukimo.

52.2. Apie numatomus ataskaitinį rinkiminį susirinkimą skyriaus nariams privaloma pranešti likus  ne  mažiau  kaip  mėnesiui  iki  Susirinkimo.  Ataskaitinis  rinkiminis  susirinkimas  gali  būti šaukiamas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki skyriaus vadovybės kadencijos pabaigos.

 1. TS-LKD skyriai surinktus nario mokesčius ir kitas lėšas naudoja Vykdomojo sekretoriaus

nustatyta tvarka.

 1. Skyrius paleidžiamas TS-LKD Tarybos nutarimu, įvertinus Priežiūros komiteto išvadas. Frakcijos padalinys paleidžiamas frakcijos Statuto nustatyta tvarka, įvertinus Priežiūros komiteto išvadas.
 2. Tarp skyriaus Susirinkimų skyriaus taryba yra aukščiausias skyriaus organas.
 3. Skyriaus tarybą sudaro:

56.1. skyriaus pirmininkas;

56.2. pirmininko pavaduotojai ir sekretorius;

56.3. TS-LKD frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas arba frakcijos deleguotas atstovas, jei

savivaldybės teritorijoje yra daugiau kaip vienas skyrius;

56.4. toje apygardoje išrinktas Seimo narys;

56.5. savivaldybės meras – TS-LKD narys (vicemeras – kai tai aukščiausia TS-LKD nario

užimama politinė pareigybė savivaldybėje), jei savivaldybės teritorijoje yra vienas skyrius;

56.6. savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas – kai tai aukščiausia

TS-LKD nario užimama pareigybė savivaldybėje);

56.7. skyriaus grupių (kuopų) seniūnai;

56.8. bendrijos LKD, TS-LKD frakcijų ir bendruomenių deleguoti atstovai (jei tai numatyta jų statutuose);

56.9. kiti skyriaus Susirinkime išrinkti nariai.

 1. Tarybos posėdžiai:

57.1. Tarybos posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas paprastai kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį.

57.2.  Ne  mažiau  kaip  1/4  tarybos  narių  reikalavimu  pirmininkas  privalo  kviesti  neeilinį

tarybos posėdį.

57.3. Apie Tarybos posėdį ir jo darbotvarkę praneša skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu

sekretorius.

 1. Skyriaus taryba:

58.1.  sprendžia  svarbius  skyriaus  reikalus,  koordinuoja  visų  skyriaus  grupių  (kuopų),

komitetų bei kitų skyriaus padalinių veiklą;

58.2. priima norminio pobūdžio sprendimus;

58.3. tvirtina skyriaus pajamų ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą bei sprendžia kitus finansinius klausimus;

58.4. ne vėliau kaip 2 savaitės iki skyriaus Susirinkimo praneša Vykdomajam sekretoriui apie visus iškeltus kandidatus į skyriaus pirmininkus;

58.5. sudaro ir tvirtina skyriaus rinkimų bei kitų politinių akcijų organizavimo štabą;

58.6. kviečia skyriaus Susirinkimus ir skyriaus pirmininko teikimu tvirtina skyriaus Susirinkimo darbotvarkės projektą. Bendrijos LKD ir frakcijų teikiami pasiūlymai į darbotvarkę įrašomi privalomai.

 1. Jei skyrius nepriklauso skyrių sueigai, skyriaus taryba papildomai vykdo šias funkcijas:

59.1. teikia rekomendacijas TS-LKD atstovaujančiai frakcijai savivaldybės taryboje;

59.2.   ne   rečiau   kaip   kartą   per   pusmetį   išklauso   TS-LKD   atstovaujančios   frakcijos

savivaldybės taryboje ataskaitą;

59.3. tvirtina rinkimų į savivaldybės tarybą programą.

 1. Skyriaus taryba gali sudaryti vietos kandidatų atrankos komitetą, kuris skyriaus tarybai siūlo perspektyvius kandidatus į Seimą, savivaldybių tarybas bei politinio pasitikėjimo pareigas valstybės tarnyboje.
 2. Skyriaus taryba turi teisę sudaryti vietos komitetus ir išrinkti į juos TS-LKD narius.
 3. Skyriaus taryba organizuoja skyriaus veiklą. Skyriaus taryba iš tarybos narių gali sudaryti biurą ir perduoti jam dalį savo funkcijų.
 4. Etikos komisija sprendžia, ar rekomenduoti skyriaus Tarybai pašalinti skyriaus narį, jei jis nusižengė etikos ir moralės normoms ar nesilaikė TS-LKD organų nutarimų ir kitus klausimus.
 5. Skyriaus taryba, bendrijos LKD ar TS-LKD frakcijos padalinys skyriuje arba bet kuri skyriaus grupė gali perduoti TS-LKD Priežiūros komitetui spręsti skyriuje kilusį ginčą. Priežiūros komiteto sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir privalomas.
 6. Skyriaus sukauptos lėšos suderinus su Vykdomuoju sekretoriumi naudojamos skyriaus

pirmininko sprendimu pagal skyriaus tarybos patvirtintą sąmatą.

 1. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, jam nesant, ar negalint vykdyti pareigų – pirmasis pirmininko pavaduotojas. Skyriaus tarybos nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius.
 2. Skyriaus sekretorius:

67.1. Skyriaus sekretorius organizuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriaus Susirinkimo, Tarybos bei Pirmininko  sprendimus. Jis  yra struktūriškai pavaldus skyriaus pirmininkui, už savo veiklą atsiskaito skyriaus tarybai ir susirinkimui. Skyriaus sekretorius gali būti etatinis (mokamas) darbuotojas.

67.2.  Jei  skyriaus  sekretorius  yra  etatinis  darbuotojas,  jis  pavaldus  ir  Vykdomajam sekretoriui.

67.3.   Jei   skyriaus   sekretorius   dirba   visuomeninais   pagrindais,   jis   yra   priimamas   ir atleidžiamas Skyriaus pirmininko, o jei yra etatinis (mokamas) darbuotojas, jis yra priimamas ir atleidžiamas Vykdomojo sekretoriaus. Vykdomasis sekretorius priima darbuotoją derindamas jo kandidatūrą su skyriaus pirmininku.

 1. SKYRIŲ SUEIGA
 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų skyrių sueiga yra TS-LKD struktūrinis padalinys, vienijanti visus vienoje Lietuvos Respublikos savivaldybės teritorijoje įsikūrusius skyrius.

68.1. TS-LKD skyrių sueiga steigiama Lietuvos Respublikos savivaldybėje, kurioje veikia ne mažiau kaip trys TS-LKD skyriai.

68.2. TS-LKD skyrių sueigą steigia ir paleidžia TS-LKD Taryba. Skyrių sueigą per 10 dienų

registruoja TS-LKD Vykdomasis sekretorius.

 1. Aukščiausias skyrių sueigos organas – skyrių sueigos konferencija.
 2. Skyrių sueigos konferencijoje dalyvauja:

70.1. savivaldybės tarybos nariai – TS-LKD nariai;

70.2. skyrių sueigos tarybos nariai;

70.3.  atitinkamos  savivaldybės  teritorijoje  išrinkti  Seimo  nariai,  taip  pat  joje  nuolat gyvenantys pagal TS-LKD sąrašą išrinkti Seimo nariai;

70.4. savivaldybės teritorijoje veikiančių skyrių susirinkimų 2 metų kadencijai išrinkti delegatai. Skyrių susirinkimai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo delegatus. Jeigu išrinktas delegatas negali vykti į skyrių sueigos konferenciją, skyriaus tarybos sprendimu jis gali būti laikinai pakeistas kitu atstovu. Delegatų skaičius nustatomas atsižvelgiant į narių skaičių pagal skyrių sueigos tarybos patvirtintas kvotas, tačiau kvota negali būti mažesnė nei vienas atstovas nuo 10 narių. Jei skyriuje yra TS-LKD bendrijai LKD ir frakcijoms priklausančių narių, jų statutų nustatyta tvarka išrenkami ir jų atstovai.

 1. Skyrių sueigos konferenciją kviečia skyrių sueigos taryba ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 visų delegatų, arba ne mažiau kaip 1/3 mieste esančių skyrių tarybų, arba savivaldybėje veikiantis bendrijos LKD ar TS-LKD frakcijos padalinys.
 1. Konferencija:

72.1. priima ir keičia skyrių sueigos statutą, kuris turi atitikti TS-LKD Įstatus. Tai patikrina

Priežiūros komitetas;

72.2. tvirtina skyrių sueigos tarybos ataskaitą;

72.3. renka ir atleidžia skyrių sueigos pirmininką;

72.4.  skyrių  sueigos  pirmininko  teikimu  skiria  ir  atleidžia  pirmininko  pavaduotojus  ir

sekretorių;

72.5. nustato renkamų skyrių sueigos tarybos narių skaičių ir juos renka;

72.6. sprendžia, ar TS-LKD Tarybos siūlymu atleisti iš pareigų skyrių sueigos pirmininką;

72.7. tvirtina atskirų skyrių įmokų į skyrių sueigos biudžetą dydžius;

72.8. svarsto TS-LKD atstovaujančios frakcijos seniūno savivaldybės taryboje ataskaitą;

72.9. sprendžia kitus darbotvarkės klausimus;

72.10 siūlo kandidatą į TS-LKD pirmininkus.

 1. Pirmininkas renkamas iš kandidatų, kuriuos skyrių sueigos tarybai pateikė skyrių Susirinkimai, bendrija LKD, frakcijos, taip pat save išsikėlę nariai. Kandidatais į skyrių sueigos pirmininkus gali būti keliami tik toje savivaldybėje veikiančių skyrių nariai. Skyrių sueigos taryba kandidatų į skyrių sueigos pirmininkus pavardes pateikia Vykdomajam sekretoriui, kuris perduoda Priežiūros komitetui bei Prezidiumui ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki susirinkimo. Skyrių sueigos taryba pateikia konferencijai kandidatų sąrašą kartu su Priežiūros komiteto ir Prezidiumo pastabomis. Jeigu išvados nepateikiamos, laikoma, kad Priežiūros komitetas ir Prezidiumas pastabų dėl kandidatų neturi.
 2. Konferencijos organizavimas:

74.1. Organizacinį konferencijos organizavimo darbą atlieką Skyrių sueigos tarybos paskirti asmenys. Ataskaitinė rinkiminė konferencija gali būti šaukiama ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki skyrių sueigos vadovybės kadencijos pabaigos.

74.2. Konferencijos darbotvarkės projektą tvirtina skyrių sueigos taryba skyrių sueigos pirmininko teikimu. Apie skyrių sueigos konferenciją ir jos darbotvarkę kiekvienam delegatui pranešama raštu ar telefonu ne vėliau kaip prieš savaitę iki konferencijos datos.

74.3.  Jei  konferenciją  kviečia  ne  mažiau  kaip  1/4  delegatų,  darbotvarkę  nustato  penkių asmenų iniciatyvinė grupė, renkanti parašus dėl konferencijos sušaukimo. Jei konferenciją kviečia ne mažiau kaip 1/3 administraciniame vienete esančių skyrių tarybų arba frakcija, darbotvarkę nustato iniciatyvinė grupė, į kurią įeina po vieną atitinkamo skyriaus tarybos atstovą arba 3-5 frakcijos ar bendrijos LKD atstovai. Konferencijos vietą ir laiką nustato Skyrių sueigos taryba.

 1. Skyrių sueiga nustoja veikti, jei savivaldybėje lieka mažiau kaip trys skyriai.
 2. Tarp konferencijų skyrių sueigos taryba yra aukščiausias skyrių sueigos organas.
 3. Skyrių sueigos tarybą sudaro:

77.1. Skyrių sueigos pirmininkas;

77.2. pirmininko pavaduotojai ir sekretorius;

77.3. savivaldybės meras – TS-LKD narys, savivaldybės administracijos direktorius (vicemeras – kai tai aukščiausia TS-LKD nario užimama politinė pareigybė savivaldybėje); TS-LKD atstovaujančios frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas;

77.4. skyrių pirmininkai;

77.6. TS-LKD bendrijos LKD, frakcijų ir bendruomenių atstovai, deleguoti pagal TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas;

77.6. kiti skyrių sueigos konferencijoje išrinkti nariai.

 1. Skyrių sueigos tarybos posėdžius kviečia skyrių sueigos pirmininkas paprastai kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį.

78.1. Jei skyriaus pirmininkas negali dalyvauti sueigos tarybos posėdyje, jį gali pakeisti įgaliotas jo pavaduotojas.

78.2.  Frakcijos,  bendrijos  LKD  arba  ne  mažiau  kaip  1/4  tarybos  narių  reikalavimu pirmininkas privalo kviesti neeilinį tarybos posėdį.

78.3. Apie tarybos posėdį ir jo darbotvarkę tarybos nariams praneša pirmininkas arba jo

pavedimu sekretorius.

 1. Skyrių sueigos taryba:

79.1. svarsto svarbius miesto reikalus, vadovauja visų miesto skyrių bei komitetų veiklai;

79.2. teikia rekomendacijas TS-LKD atstovaujančiai frakcijai savivaldybės taryboje;

79.3.   ne   rečiau   kaip   kartą   per   pusmetį   išklauso   TS-LKD   atstovaujančios   frakcijos

savivaldybės taryboje ataskaitą;

79.4. tvirtina rinkimų į miesto savivaldybės tarybą programą;

79.5. sudaro ir tvirtina miesto rinkimų bei kitų politinių akcijų organizavimo štabą;

79.6. gauna kasmetines ir rinkimines skyrių tarybų ataskaitas ir prireikus jas svarsto;

79.7. gali sušaukti bet kurio skyrių sueigai priklausančio skyriaus susirinkimą;

79.8. priima norminio pobūdžio sprendimus;

79.9. tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja skyrių sueigos lėšų panaudojimą bei kitus iždo klausimus;

79.10. ne vėliau kaip 2 savaitės iki konferencijos Tėvynės TS-LKD Vykdomajam sekretoriui

teikia visus iškeltus kandidatus į skyrių sueigos pirmininkus;

79.11. kviečia konferencijas, skyrių sueigos pirmininko teikimu tvirtina konferencijos darbotvarkės projektą;

79.12. Sudaro Etikos komisiją.

 1. Sueigos taryba gali sudaryti vietos kandidatų atrankos komitetą (jame turi būti atstovaujama bendrija LKD ir frakcijos), kuris tarybai siūlo perspektyvius kandidatus į Seimą, savivaldybių tarybas bei politinio pasitikėjimo pareigas valstybės tarnyboje.
 2. Sueigos taryba turi teisę sudaryti komitetus, išrinkti ar paskirti į juos TS-LKD narius.
 3. Etikos komisija sprendžia, ar rekomenduoti pašalinti skyriaus narį, jei jis nusižengė etikos ir moralės normoms ar nesilaikė TS-LKD organų nutarimų ir kitus klausimus.
 4. Skyrių sueigos taryba iš savo narių gali sudaryti valdybą ir perduoti jai dalį savo funkcijų.
 5. Skyrių sueigos lėšos naudojamos skyrių sueigos pirmininko sprendimu pagal skyrių sueigos tarybos patvirtintą sąmatą.
 6. Bendrai skyrių sueigos veiklai vadovauja pirmininkas, jam nesant – jo įgaliotas vicepirmininkas. Skyrių sueigos tarybos posėdžiams pirmininkauja pirmininkas ar jo paskirtas pavaduotojas. Nutarimus pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
 7. Skyrių sueigos darbuotojai:

85.1. Sekretorius organizuoja skyrių sueigos veiklą, įgyvendinant konferencijos, tarybos ir pirmininko sprendimus. Jis yra struktūriškai pavaldus pirmininkui, už savo veiklą atsiskaito tarybai ir konferencijai. Sekretorius paprastai yra etatinis (mokamas) darbuotojas.

85.2.  Jei  skyrių  sueigos  sekretorius  yra  etatinis  (mokamas)  darbuotojas,  jis  pavaldus  ir

Vykdomajam sekretoriui.

85.3. Skyrių sueigos sekretorius yra priimamas ir atleidžiamas skyriaus pirmininko, jei jis dirba visuomeninais pagrindais, o jei yra etatinis (mokamas) darbuotojas, tuomet yra priimamas ir atleidžiamas Vykdomojo sekretoriaus. Vykdomasis sekretorius darbuotoją į skyrių sueigą priima derindamas su skyrių sueigos pirmininku.

VII. APSKRITIES (REGIONO) KOORDINACINĖ TARYBA

 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų apskrities koordinacinė taryba yra TS- LKD Vykdomojo sekretoriaus įregistruotas nuolatinis organas skyrių, esančių apskrities teritorijoje (apskrities koordinacinei tarybai nepriklauso sueigoms priklausantys skyriai, skyrių sueiga deleguoja savo atstovus), veiklai koordinuoti. Apskrities koordinacinėje taryboje svarstomi svarbiausi regioninės politikos klausimai, keičiamasi veiklos patirtimi, derinamos pozicijos.
 2. Kelios apskričių koordinacinės tarybos gali susijungti.
 3. Apskrities koordinacinių    tarybų    apimama    teritorija    yra    Lietuvos    Respublikos

administracinio vieneto – apskrities dydžio.

 1. Apskrities koordinacinės tarybos tipinius nuostatus tvirtina TS-LKD Prezidiumas.
 2. Apskrities koordinacinę tarybą sudaro po du atstovus iš kiekvieno apskrities teritorijoje veikiančio skyriaus (paprastai apskrities TS-LKD skyrių pirmininkai ir bendrijos LKD atstovai), TS- LKD frakcijų atstovaujančių savivaldybių tarybose seniūnai, skyrių sueigų atstovai, kurių skaičius negali būti didesnis nei sueigoje esančių skyrių skaičius, apskrities savivaldybių merai, savivaldybių administracijos direktoriai, apskričių viršininkai, jei jie yra TS-LKD nariai, taip pat po vieną atstovą iš kiekvienos frakcijos, jei atitinkamame regione yra joms priklausančių TS-LKD narių.
 3. Apskrities koordinacinės tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją (-jus) iš savo narių renka apskrities koordinacinė taryba, o apskrities vadybininkas skiriamas Vykdomojo sekretoriaus, pasitarus su koordinacinės tarybos pirmininku.
 4. Kiekviena apskrities koordinacinė taryba, remdamasi joje atstovaujamų skyrių (skyrių sueigų) tarybų pasiūlymais, deleguoja po vieną atstovą į TS-LKD Prezidiumą. Jei kelios apskričių koordinacinės tarybos yra  susijungusios,  tada  į  Prezidiumą  deleguojamas  vienas  narys  nuo  šio junginio.

VIII. SUVAŽIAVIMAS

 1. Suvažiavimas yra  aukščiausias  Tėvynės   sąjungos-Lietuvos  krikščionių  demokratų organas.

93.1. Suvažiavimas šaukiamas kasmet.

93.2. Ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas šaukiamas kas dveji metai.

 1. Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja:

94.1. TS-LKD Tarybos nariai;

94.2. šiuose Įstatuose minimi TS-LKD Tarybos renkami ar tvirtinami pareigūnai;

94.3. skyrių grupių (kuopų), turinčių daugiau kaip 30 narių, seniūnai;

94.4.   kiekvieno    skyriaus    Susirinkime    išrinkti    delegatai,    kurių    skaičius    nustatomas proporcingai  skyriaus  narių  skaičiui  pagal  TS-LKD  Vykdomojo  sekretoriaus  teikimu  TS-LKD Tarybos patvirtintas kvotas;

94.5. bendrijos LKD ir frakcijų deleguoti atstovai pagal TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas;

94.6. bendradarbiaujančių su TS-LKD organizacijų atstovai svečių teisėmis, jei tai numatyta susitarimuose su šiomis organizacijomis.

 1. Suvažiavimas laikomas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų teises turinčių narių.
 2. Sprendimai Suvažiavime priimami balsuojant, sprendimas laikomas priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.
 3. TS-LKD Pirmininko, Prezidiumo, Tarybos arba ne mažiau kaip pusės skyrių tarybų sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis TS-LKD Suvažiavimas. Toks neeilinis Suvažiavimas gali būti ir ataskaitinis rinkiminis.
 4. Tik Suvažiavimas:

98.1. priima Programą ir Įstatus, prireikus juos keičia;

98.2. TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina bendrijos LKD ir frakcijų statutus;

98.3. TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina pirmąjį Pirmininko pavaduotoją. Kai Pirmininku yra išrinktas ne bendrijos LKD iškeltas kandidatas, Pirmininkas paprastai pastarąjį teikia tvirtinti pirmuoju savo pavaduotoju, priešingu atveju pirmuoju pavaduotoju tvirtinamas ne bendrijos LKD atstovas.

98.4. Iš TS-LKD Pirmininko pasiūlytų bendrijos LKD atstovų, frakcijų pirmininkų ir kitų

kandidatų renka kitus Pirmininko pavaduotojus;

98.5. Nustato renkamų Prezidiumo narių skaičių ir iš TS-LKD Pirmininko, Tarybos, bendrijos LKD ir frakcijų pasiūlytų kandidatų juos renka (bendrija LKD, frakcijos, skyriai (skyrių sueigos) gali siūlyti pirmininkui savo atstovų kandidatūras);

98.6. TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina Partijos politikos komiteto pirmininką;

98.7. renka Tarybos narius, kurių kandidatūras siūlo Prezidiumas, skyriai (skyrių sueigos), bendrija LKD, frakcijos arba kandidatų iškėlimui savo parašais pritaria 50 Suvažiavimo delegatų (partijos reorganizavimo atveju Taryba formuojama Suvažiavimo nustatyta tvarka);

98.8.  renka  9  narių  TS-LKD  Priežiūros  komitetą  iš  6  TS-LKD  Pirmininko,  6  TS-LKD Tarybos bei po 3 nuo bendrijos LKD ir kiekvienos frakcijos pasiūlytų kandidatų ir tvirtina jo pirmininką. Steigiamasis suvažiavimas, partijos reorganizavimo atveju, nustato priežiūros komiteto narių skaičių ir formavimo tvarką. Šis pakeitimas galioja iki eilinio rinkiminio suvažiavimo.

98.9. išklauso ir tvirtina Tarybos, Partijos politikos komiteto, TS-LKD atstovaujančios frakcijos Seime seniūno, jeigu jis yra TS-LKD narys, Priežiūros komiteto ataskaitas.

 1. Suvažiavimo vietą, laiką, darbotvarkę tvirtina Taryba. Vykdomasis sekretorius rengia

Suvažiavimą ir organizuoja jo darbą. Darbotvarkę suvažiavimas gali keisti savo nutarimu.

99.1.   Išankstinį   pranešimą   apie   rengiamą   Suvažiavimą   ir   preliminarią   darbotvarkę Vykdomasis sekretorius išsiunčia kiekvienam skyriui, bendrijai LKD, frakcijoms ir bendruomenėms ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Suvažiavimo dienos.

99.2. Per 1 mėnesį skyriai (skyrių sueigos), bendrija LKD, frakcijos ir bendruomenės gali teikti siūlymų dėl darbotvarkės ir dokumentų projektų. Papildomą klausimą su sprendimo projektu (jei sprendimai numatomi) į darbotvarkę TS-LKD Taryba privalo įtraukti, jei tokį siūlymą pateikia ar palaiko trečdalis įregistruotų skyrių tarybų, sueigos taryba arba bendrija LKD, frakcija, o klausimas iš numatytos  darbotvarkės  išbraukiamas,  jei  prieš  jį  pasisako  daugiau  kaip  pusė  įregistruotų  skyrių tarybų.

99.3. Jeigu šaukiamas neeilinis Suvažiavimas, pranešimą apie rengiamą neeilinį Suvažiavimą ir preliminarią darbotvarkę Vykdomasis sekretorius išsiunčia kiekvienam skyriui (skyrių sueigai), bendrijai LKD, frakcijoms ir bendruomenėms ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki neeilinio Suvažiavimo datos.

99.4. Neeilinio Suvažiavimo darbotvarkę pasiūlo jo iniciatorius. Per 15 dienų skyriai, skyrių sueigos, bendrija LKD, frakcijos, ir bendruomenės gali teikti siūlymų dėl darbotvarkės. Papildomi klausimai  su  sprendimo  projektu  (jei  sprendimai  numatomi)  į  darbotvarkę  įtraukiami,  jeigu  tokį siūlymą teikia ne mažiau kaip trečdalis įregistruotų skyrių tarybų, sueigos taryba, bendrija LKD, arba frakcija.

 1. Prieš keturiolika dienų iki Suvažiavimo Vykdomasis sekretorius išsiunčia Suvažiavimo delegatams Suvažiavimo darbotvarkę. Suvažiavime siūlymai dėl darbotvarkės pakeitimo įtraukiami Suvažiavimo reglamento numatyta tvarka. Suvažiavimo reglamentą tvirtina TS-LKD Taryba.
 2. Suvažiavimo rinktus,  skirtus  ar  tvirtintus  pareigūnus  anksčiau  laiko  gali  atšaukti

Suvažiavimas pusės visų narių (delegatų) sprendimu.

 1. TARYBA
 1. Tarp Suvažiavimų  TS-LKD  Taryba  yra  aukščiausias  TS-LKD  organas.  Taryba vadovauja TS-LKD veiklai ir atsako už Suvažiavimų nutarimų įgyvendinimą.
 2. Tarybą sudaro:

103.1. TS-LKD Prezidiumo nariai;

103.2. Suvažiavime išrinkti nariai;

103.3. kiti Suvažiavime renkami pareigūnai;

103.4. skyrių ir skyrių sueigų pirmininkai;

103.5. savivaldybių merai – TS-LKD nariai;

103.6. TS-LKD dalykinių komitetų pirmininkai;

103.7. Seimo ir Europos parlamento nariai – TS-LKD nariai;

103.8. Vyriausybės nariai – TS-LKD nariai;

103.9. TS-LKD bendruomenių pirmininkai.

 1. bendradarbiaujančių su TS-LKD organizacijų atstovai, TS-LKD nariai – svečių teisėmis, jeigu tai numatyta susitarimuose su šiomis organizacijomis.
 1. Tarybos narys,  daugiau  kaip  pusę  Tarybos  posėdžių  praleidęs  be  pateisinamos priežasties netenka teisės kitos kadencijos Taryboje būti Tarybos nariu. Pateisinama priežastis ar ne, nustato Priežiūros komitetas. Priežiūros komitetas paskelbia sąrašą narių, negalinčių būti Tarybos nariais.
 2. Taryba:

106.1.  Atsižvelgdama  į  tai,  kad  Pirmininkas  gali  būti  renkamas  tik  tiesioginiuose  visų partijos narių rinkimuose, tvirtina TS-LKD Pirmininko rinkimų tvarką, teikiamą Prezidiumo;

106.2.  TS-LKD Pirmininko teikimu tvirtina ir atleidžia Vykdomąjį sekretorių;

106.3.  skelbia TS-LKD  eilinių  suvažiavimų  datą ir  vietą, nustato  Suvažiavimo  delegatų kvotas;

106.4.  atsižvelgdama į tai, kad kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašai gali būti sudaryti ir patvirtinti tik remiantis visuotinio ir tiesioginio skyriaus narių reitingavimo rezultatais arba skyrių Susirinkimų (skyrių sueigų konferencijų) sprendimu, tvirtina TS-LKD kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybas sąrašų sudarymo, kandidatų kėlimo vienmandatėse apygardose principus ir tvarką;

106.5.  tvirtina TS-LKD kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus iškėlimo tvarką;

106.6.  tvirtina TS-LKD keliamą kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;

106.7.  Prezidiumo teikimu tvirtina Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;

106.8. Prezidiumo teikimu tvirtina TS-LKD Centrinio rinkimų štabo (Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų bei kitų politinių akcijų) sudėtį;

106.9.  nustato skyrių (skyrių sueigų) tarybų sudaromų teritorinių rinkimų štabų įgaliojimus ir jų santykius su TS-LKD Centriniu rinkimų štabu;

106.10. atsižvelgdama į Priežiūros komiteto išvadas, tvirtina TS-LKD Prezidiumo pateiktus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse apygardose bei TS-LKD kandidatų į Seimo narius sąrašą, taip pat TS-LKD kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą (sąrašuose gali būti numatomos vietos bendrijos LKD, frakcijų, atstovams);

106.11. TS-LKD Prezidiumo teikimu skiria TS-LKD leidinių vyriausiuosius redaktorius;

106.12. Suvažiavime renkamam arba tvirtinamam pareigūnui nustojus eiti pareigas, į jo vietą gali laikinai (iki Suvažiavimo) paskirti kitą asmenį;

106.13. svarsto  svarbiausius  politinius  klausimus  ir  partijos  pozicijas  aktualiais  politikos

klausimais, dėl jų gali priimti nutarimus;

106.14. tvirtina TS-LKD veiklos planus ir ataskaitas;

106.15. tvirtina metinį finansinės veiklos planą;

106.16. tvirtina Suvažiavimo reglamentą;

106.17. steigia ir įvertinusi Priežiūros komiteto išvadas paleidžia TS-LKD skyrius ir skyrių sueigas;

106.18. partijos politikos komiteto pirmininko teikimu renka šio komiteto narius;

106.19. išklauso ir tvirtina TS-LKD Vykdomojo sekretoriaus ataskaitas;

106.20. gali reikalauti, kad TS-LKD Prezidiumas ir TS-LKD Pirmininkas atsiskaitytų už savo veiklą arba pateiktų paaiškinimus dėl priimtų ar rengiamų sprendimų;

106.21. prireikus gali šaukti neeilinį TS-LKD Suvažiavimą;

106.22. gavusi  Priežiūros  komiteto  teikimą  TS-LKD  Taryba  iki  kito  Suvažiavimo  gali sustabdyti Suvažiavimo išrinktų, paskirtų ar patvirtintų pareigūnų įgaliojimus. Toks sprendimas gali būti priimtas ne mažiau nei 2/3 Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma;

106.23. steigia TS-LKD filialus;

106.24. tvirtina TS-LKD sprendimų skelbimo tvarką ir apskundimo terminus;

106.25. specialiame   posėdyje   išklauso   ir   tvirtina   kasmetines   TS-LKD   Pirmininko   ir Prezidiumo ataskaitas. TS-LKD Pirmininko ir Prezidiumo veiklos vertinimą Taryba pateikia Suvažiavimui.

106.26. tvirtina  šešėlinę  vyriausybę,  aptaria  siūlomus  TS-LKD  kandidatus  į  ministrus.

Kasmet vertina TS-LKD deleguotų ministrų veiklą.

106.27.Tvirtina ir keičia Etikos kodeksą.

 1. Tarybos posėdžius šaukia TS-LKD Pirmininkas, Prezidiumas PPK dviejų trečdalių visų narių dauguma arba trečdalis Tarybos narių, kartu pasiūlydami posėdžio darbotvarkės projektą. Tarybos darbą organizuoja Vykdomasis sekretorius.

107.1.  TS-LKD Taryba paprastai šaukiama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

107.2. Tarybai vadovauja TS-LKD Pirmininkas, o jo nesant – pirmasis ar kitas jo pavaduotojas.

107.3.  Taryba dirba pagal jos pačios pasitvirtintą darbotvarkę ir reglamentą.

107.4.  Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą Vykdomasis sekretorius turi išsiųsti Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris paras iki Tarybos posėdžio.

107.5.  Klausimai, iš anksto neįtraukti į Tarybos darbotvarkę, gali būti svarstomi Tarybai

nusprendus.

107.6.  Taryba laikoma galinti priimti sprendimus, jei Tarybos posėdžio pradžioje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

107.7.  Taryba priima nutarimus, kurie yra privalomi visoms TS-LKD struktūroms.

107.8.  Tarybos nutarimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

107.9.  1/3 Tarybos narių reikalavimu Taryba turi svarstyti paskelbtus TS-LKD Pirmininko

potvarkius (išskyrus sprendimą sušaukti neeilinį Suvažiavimą) ir Prezidiumo nutarimus; juos Taryba

1/2 visų Tarybos narių balsų dauguma gali sustabdyti.

 1. PIRMININKAS
 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pirmininkas vadovauja partijai ir jai atstovauja. TS-LKD Pirmininkas priima sprendimus, skelbiamus potvarkiais, kurie privalomi visiems TS-LKD nariams.
 2. Pirmininką dvejų metų kadencijai iš kandidatų, kuriuos gali siūlyti Taryba, TS-LKD bendrija LKD, frakcijos, bendruomenės ir skyrių susirinkimai (skyrių sueigos konferencijos), renka visi TS-LKD nariai vadovaudamiesi šia rinkimų tvarka:

109.1.  Kandidatai į TS-LKD pirmininkus gali būti keliami ne anksčiau kaip 5 mėnesiai ir ne vėliau kaip 2 mėnesiai iki pasibaigiant TS-LKD pirmininko kadencijai.

109.2. Pasibaigus kandidatų kėlimo terminui, visiems kandidatams yra skiriamas vienas mėnuo rinkimų agitacijai vykdyti.

109.3.  Pasibaigus agitacijos laikotarpiui viena savaitė skiriama balsavimo procedūroms.

109.4.  TS-LKD pirmininko tiesioginiai rinkimai laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų TS-LKD narių.

109.5.  TS-LKD pirmininku laikomas išrinktas tas kandidatas, kuris surenka daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių TS-LKD narių balsų.

109.6.    Jei vienas iš kandidatų nesurinko daugiau kaip pusės visų dalyvavusių rinkimuose TS-LKD narių balsų, tuomet du daugiausiai balsų surinkę kandidatai dalyvauja antrajame  rinkimų  ture,  o  išrinktas  laikomas  tas,  kuris  surinko  paprastą  balsų daugumą.

109.7.  Visi biuleteniai skaičiuojami skyriuose. Protokolai ir balsavimo biuleteniai pateikiami TS-LKD vykdomajam sekretoriui. Rinkimų rezultatai paskelbiami likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki ataskaitinio-rinkiminio partijos suvažiavimo.

109.8.  Detalesnę rinkimų organizavimo tvarką ir terminus nustato TS-LKD Taryba.

109.9.  Pirmininką atšaukti nepasibaigus jo kadencijai gali Suvažiavimas.

 1. Pirmininkas:

110.1.  teikia Suvažiavimui kandidatus į savo pavaduotojus ir renkamus Prezidiumo narius;

110.2.  bendrijos  ir  frakcijų  siūlymu  teikia  Suvažiavimui  tvirtinti  bendrijos  ir  frakcijų statutus; filialų teikimu skiria filialų vadovus;

110.3.  teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos politikos komiteto pirmininko kandidatūrą;

110.4.  teikia Suvažiavimui kandidatus į Priežiūros komitetą;

110.5.  vadovauja ir pirmininkauja Tarybai bei Prezidiumui, pasirašo jų nutarimus;

110.6.  gali šaukti neeilinį TS-LKD Suvažiavimą;

110.7.  rengia Suvažiavimui TS-LKD veiklos ataskaitą;

110.8.  Pagal savo kompetenciją Pirmininkas gali vykdyti ir kitas funkcijas, jei šiais Įstatais, taip pat Suvažiavimo, Tarybos ir Prezidiumo sprendimais jos nepriskirtos kitiems TS-LKD organams ar pareigūnams.

 1. Kai Pirmininkas ilgesnį laiką negali eiti savo pareigų, jas eina pirmininko potvarkiu

paskirtas pirmasis Pirmininko pavaduotojas.

 1. TS-LKD Pirmininko pavedimu arba jam nesant Tarybos ir Prezidiumo posėdžiams gali vadovauti pirmasis jo pavaduotojas, o jam negalint kitas pirmininko įgaliotas pirmininko pavaduotojas.
 2. Pirmininko pavaduotojai  ir  Prezidiumo  nariai  atsako  už  TS-LKD  Pirmininko paskirtas partijos veiklos sritis.
 1. PREZIDIUMAS

Tėvynės  sąjungos-Lietuvos   krikščionių   demokratų   Prezidiumas   yra   kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo bei Tarybos nutarimus, sprendžia svarbiausius TS- LKD politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus.

 1. Prezidiumą sudaro:

115.1.  TS-LKD Pirmininkas;

115.2.  jo pavaduotojai;

115.3.  Suvažiavimo išrinkti Prezidiumo nariai;

115.4.  TS-LKD bendrijos LKD ir frakcijų pirmininkai;

115.5.  TS-LKD Vykdomasis sekretorius;

115.6.  TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas;

115.7.  TS-LKD Partijos politikos komiteto pirmininkas;

115.8.  TS-LKD frakcijos Seime seniūnas (jeigu jis yra TS-LKD narys);

115.9.  Seimo Pirmininkas (jeigu jis yra TS-LKD narys);

115.10. Ministras Pirmininkas (jeigu jis yra TS-LKD narys);

115.11. Apskričių (regionų) koordinacinių tarybų deleguoti atstovai.

 1. Bendradarbiaujančios su TS-LKD organizacijos gali deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis, jeigu tai numatyta TS-LKD ir šių organizacijų susitarimuose, patvirtintuose TS-LKD Suvažiavimo.
 2. Prezidiumas:

117.1.  rengia rinkimų ir partijos programų projektus;

117.2.  pagal Tarybos nustatytą tvarką rengia TS-LKD kandidatų į Seimą sąrašo projektą bei kandidatų į Seimą vienmandatėse apygardose išdėstymo projektą ir teikia juos svarstyti Tarybai;

117.3.  nustato dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką, tvirtina dalykinių komitetų pirmininkus;

117.4.  gali sudaryti Finansų telkimo komitetą ir kitus komitetus;

117.5.  teikia Tarybos nutarimų projektus;

117.6.  svarsto partijos programos vykdymą;

117.7.  sudaro Partijos veiklos strategijos grupę;

117.8.  tvirtina metines finansines deklaracijas;

117.9. Pagal savo kompetenciją Prezidiumas gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurios šiais Įstatais, taip pat Suvažiavimo ir Tarybos nutarimais nepriskirtos kitiems TS-LKD organams ar pareigūnams.

 1. Prezidiumo posėdžiai:

118.1.  Prezidiumas  paprastai  posėdžiauja kartą  per savaitę,  bet  ne rečiau  kaip  kartą per mėnesį.  Prezidiumo  posėdžius  šaukia  Pirmininkas  arba  pavaduotojas  pavaduojantis  Pirmininką.

Prezidiumo nariai informuojami apie posėdį ne mažiau kaip prieš 12 val. Jo posėdžių darbotvarkes pasirašo TS-LKD Pirmininkas ar pavaduotojas, pavaduojantis Pirmininką. Prezidiumo darbą organizuoja Vykdomasis sekretorius.

118.2. Prezidiumas pagal savo kompetenciją priima nutarimus, kurie privalomi visiems TS- LKD nariams ir visiems TS-LKD organams, išskyrus TS-LKD Suvažiavimą ir Tarybą. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia TS- LKD Pirmininko balsas.

XII. PRIEŽIŪROS KOMITETAS.

 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Priežiūros komitetas prižiūri, kaip laikomasi TS-LKD Įstatų, sprendžia ginčus tarp TS-LKD organų ir (ar) narių, teikia išvadas TS-LKD organų veiklos ar narystės klausimais.
 2. Prireikus Priežiūros komitetas gali kreiptis į Tarybą ir Suvažiavimą.
 3. TS-LKD Priežiūros komitetas ne mažiau kaip pusės visų narių sprendimu turi teisę aiškinti šiuos Įstatus. TS-LKD Taryba gali sustabdyti Priežiūros komiteto išaiškinimų galiojimą iki artimiausio Suvažiavimo. Tokiu atveju galutinį sprendimą dėl išaiškinimų priima TS-LKD Suvažiavimas.
 4. Priežiūros komitetas:

122.1.  motyvuotu sprendimu gali pašalinti iš TS-LKD bet kurį skyriaus narį arba sustabdyti

jo narystę;

122.2.  priima  galutinį  sprendimą  kilus  ginčui  dėl  asmens  priėmimo  į  TS-LKD,  kai  jo

prašymą atmeta skyriaus taryba, o į Priežiūros komitetą kreipiasi stojantis į TS-LKD asmuo;

122.3.  kai skyriaus taryba iš TS-LKD pašalina narį ar sustabdo jo narystę, o šis kreipiasi į

Priežiūros komitetą, sprendžia, ar viskas įvykdyta teisėtai ir priima galutinį sprendimą;

122.4. kai skyriaus taryba paleidžia grupę (kuopą), o ši kreipiasi į Priežiūros komitetą, pastarasis sprendžia, ar viskas įvykdyta teisėtai, jei nustatoma, kad neteisėtai Priežiūros komitetas gali panaikinti organo sprendimą arba nurodyti, kokius trūkumus ištaisyti;

122.5.  svarstant nutarimą paleisti skyrių, teikia TS-LKD Tarybai savo išvadą;

122.6. prireikus gali motyvuotu sprendimu ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui uždrausti TS-LKD nariui (išskyrus pareigas einančiam TS-LKD Suvažiavime išrinktam, patvirtintam ar paskirtam pareigūnui) užimti vadovaujančias pareigas visų lygių TS-LKD organuose;

122.7.  prireikus teikia TS-LKD Tarybai motyvuotą siūlymą sustabdyti Suvažiavimo išrinktų, paskirtų ar patvirtintų pareigūnų įgaliojimus;

122.8. prireikus sustabdo skyriaus (skyrių sueigos) tarybos, bendrijos LKD, frakcijos pirmininko įgaliojimus ir siūlo skyriaus, bendrijos LKD, frakcijos Susirinkimui (skyrių sueigos konferencijai) juos perrinkti. Tos pačios kadencijos skyriaus (skyrių sueigos) tarybos ar pirmininko įgaliojimai negali būti stabdomi pakartotinai;

122.9.  TS-LKD skyriaus tarybos, bendrijos LKD, frakcijos, skyrių sueigos tarybos ar grupės

(kuopos) prašymu sprendžia skyriuje ar skyrių sueigoje kilusį ginčą;

122.10. gavęs kandidatūrų į skyriaus (skyrių sueigos) pirmininkus sąrašą, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti skyriaus (skyrių sueigos) tarybai savo išvadą;

122.11. teikia išvadas bei siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą, svarbias valstybės valdžios ir valdymo, vietos savivaldos pareigas bei dėl kandidatų į TS-LKD organus;

122.12. savo iniciatyva arba centrinių TS-LKD organų pavedimu, bendrijos LKD ar frakcijų siūlymu   tiria   visuomenės   žiniasklaidoje   paviešintą   informaciją   apie   šiems   Įstatams   galintį prieštarauti TS-LKD narių elgesį;

122.13. bendradarbiauja  su  skyrių  (skyrių  sueigų)  Etikos  komisijomis  vykdydamas  savo funkcijas.

XIII. PARTIJOS POLITIKOS KOMITETAS

 1. Partijos politikos komitetas:

123.1.  rūpinasi partijos tapatybe ir jos politikos nuoseklumu bei tęstinumu;

123.2.  analizuoja valstybės bei partijos problemas ir siūlo TS-LKD centriniams organams

politikos nuostatas bei esamų nuostatų patikslinimus, gali teikti Tarybai nutarimų projektus;

123.3.  prognozuoja galimus TS-LKD centrinių organų priimamų sprendimų bei užimamos

pozicijos padarinius;

 1. vertina, kaip  TS-LKD  ir  jos  frakcijų  centrinių  organų  rengiami  ir  priimami sprendimai bei užimamos pozicijos atitinka valstybės ir TS-LKD strateginius tikslus, programines ir ideologines TS-LKD nuostatas
 2. Politikos komiteto formavimas:

125.1. Partijos politikos komiteto pirmininką tvirtina TS-LKD Suvažiavimas TS-LKD Pirmininko teikimu.

125.2.  TS-LKD Suvažiavimas Partijos politikos komiteto pirmininko teikimu renka komiteto narius, balsuojant už kiekvieną atskirai.

 1. Partijos politikos komitetas:

126.1. svarstomais    klausimais    teikia    TS-LKD    centriniams    organams    išvadas, rekomendacijas ar nutarimų projektus;

126.2. 3/5 visų komiteto narių sprendimu gali pareikalauti sušaukti TS-LKD Prezidiumo posėdį arba neeilinį TS-LKD Tarybos posėdį, kuriame svarstomos komiteto pateiktos išvados, rekomendacijos ar nutarimų projektai;

126.3. 2/3 visų komiteto narių sprendimu gali siūlyti TS-LKD Pirmininkui, Prezidiumui, Tarybai ir (ar) TS-LKD skyriams sušaukti neeilinį TS-LKD Suvažiavimą, kuriame būtų svarstomos komiteto  pateiktos  išvados,  rekomendacijos   ar  nutarimų  projektai   aktuliais  partijos  politikos klausimais;

126.4.  Partijos   politikos   komiteto   siūlymu   jo   išvados   bei   rekomendacijos   turi   būti svarstomos artimiausiame TS-LKD Tarybos ar TS-LKD Prezidiumo posėdyje, kurį TS-LKD Pirmininkas arba Prezidiumas turi sušaukti  ne vėliau kaip per tris savaites.

XIV. SEKRETORIATAS

 1. Sekretoriatas – TS-LKD struktūrinė dalis, funkciškai atribota nuo kitų TS-LKD struktūrų, veikianti pagal TS-LKD Įstatus ir Prezidiumo patvirtintą Sekretoriato veiklos planą. Sekretoriatas vykdo materialinį ir organizacinį TS-LKD veiklos užtikrinimą. Sekretoriatą sudaro pagal darbo sutartis dirbantys Sekretoriato darbuotojai.
 2. Sekretoriatui vadovauja Vykdomasis sekretorius, kurį TS-LKD Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia TS-LKD Taryba. Vykdomasis sekretorius yra TS-LKD Tarybos ir TS-LKD Prezidiumo narys.
 3. Sekretoriatas vykdo šias funkcijas:

129.1.  atlieka finansinį ir materialinį TS-LKD aprūpinimą;

129.2.  vykdo TS-LKD lėšų ir turto apskaitą;

129.3.  vadovaudamasis TS-LKD Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ir

Pirmininko sprendimais valdo ir tvarko TS-LKD materialųjį ir nematerialųjį turtą;

129.4.  organizuoja ir vykdo darbą su rėmėjais;

129.5.  teikia TS-LKD Tarybai TS-LKD metinio finansinės veiklos plano projektą;

129.6.  organizuoja TS-LKD renginius;

129.7.  užtikrina partijos struktūrų materialinį ir organizacinį aprūpinimą;

129.8.  užtikrina TS-LKD archyvo ir raštvedybos tvarkymą;

129.9.  tvarko TS-LKD informacinę sistemą ir duomenų bazes;

129.10. registruoja TS-LKD struktūrinius padalinius;

129.11. koordinuoja rinkimų štabų veiklą;

129.12. užtikrina informacijos apie TS-LKD veiklą sklaidą visuomenėje;

129.13. renka informaciją apie skyrių ir kitų padalinių veiklą ir ją apibendrinęs informuoja

atitinkamus partijos organus;

129.14. teikia  pagalbą  ryšiuose  su  visuomene  TS-LKD  priklausantiems  Seimo,  Europos parlamento nariams ir TS-LKD Pirmininkui;

129.15. teikia organizacinę ir kitokią pagalbą TS-LKD padaliniams;

129.16. rengia TS-LKD Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ir TS-LKD

Pirmininko teisės aktų projektus;

129.17. įgyvendina TS-LKD Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ir TS- LKD Pirmininko priimtus sprendimus;

129.18. vykdo kitas TS-LKD Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ir TS- LKD Pirmininko pavestas funkcijas.

 1. Vykdomasis sekretorius yra tiesiogiai pavaldus TS-LKD Pirmininkui ir atskaitingas

TS-LKD Tarybai.

 1. Vykdomasis sekretorius atlieka tokias funkcijas:

131.1.  tvirtina Sekretoriato darbuotojų etatus ir atlyginimų dydžius;

131.2.  tvirtina darbuotojų pareigybės aprašymus ir formuluoja jiems užduotis;

131.3.  priima ir atleidžia Sekretoriato darbuotojus;

131.4.  teikia TS-LKD Prezidiumui tvirtinti Sekretoriato struktūros schemą;

131.5.  Pirmininko įgaliojimu, TS-LKD vardu sudaro sandorius pagal Sekretoriatui priskirtas funkcijas ir kitus sandorius;

131.6.  leidžia  įsakymus  ir  įsakymais  patvirtintus  teisės  aktus,  kuriais  reglamentuojama

Sekretoriato vidaus darbo tvarka;

131.7.  teikia veiklos ir finansinę ataskaitą TS-LKD Tarybai;

131.8.  užtikrina veiklos plano įgyvendinimą;

131.9.  Pirmininko įgaliojimu atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose;

131.10. atsako už materialiojo ir nematerialiojo turto bei lėšų panaudojamą pagal TS-LKD

Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ir TS-LKD Pirmininko priimtus sprendimus;

131.11. organizuoja TS-LKD metinio finansinės veiklos plano vykdymą;

131.12. informuoja TS-LKD  Suvažiavimą, TS-LKD Tarybą,  TS-LKD Prezidiumą ir  TS- LKD   Pirmininką   apie   Sekretoriato   veiklos   plano   vykdymą,   apie   padėtį   kituose   TS-LKD struktūriniuose padaliniuose;

131.13. pirmininko įgaliojimu, atstovauja TS-LKD santykiuose su teismais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, įmonėmis ar organizacijomis;

131.14. atlieka kitas TS-LKD Suvažiavimo, TS-LKD Tarybos, TS-LKD Prezidiumo ar TS- LKD Pirmininko pavestas funkcijas.

 1. Vykdomasis sekretorius gali turėti pavaduotoją (-ų). Vykdomojo sekretoriaus pavaduotojas(-iai) yra etatiniai Sekretoriato darbuotojai, užtikrinantys darbo organizavimą ir veiklos planų vykdymą jam (jiems) Vykdomojo sekretoriaus pavestose srityse.
 2. Sekretoriato darbuotojai tiesiogiai atskaitingi Vykdomajam sekretoriui. Sekretoriato darbuotojai, dirbantys skyriuose (skyrių sueigose), taip pat yra atskaitingi skyrių (skyrių sueigų) taryboms, o jie skiriami derinant jų kandidatūras su skyrių (skyrių sueigų) pirmininkais.
 3. Apskrityse dirbantys apskričių vadybininkai dirba jiems pagal pareigas priklausančius darbus priskirtuose  teritorijose,  ataskaitas  apie  savo  veiklą  teikia  ir  apskričių  koordinacinėms taryboms.
 1. XV. DALYKINIAI KOMITETAI
 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų dalykiniai komitetai talkina Prezidiumui rengiant  TS-LKD  ir  rinkimų  programas,  teikia  TS-LKD  Pirmininkui  ir  Prezidiumui skyrių, klubų, interesų grupių ar rėmėjų siūlymus ir atstovauja jiems svarstant šiuos siūlymus TS-LKD struktūrose.

135.1. Dalykinių komitetų veiklą koordinuoja vienas iš Prezidiumo narių. TS-LKD Pirmininkas, atsižvelgęs į TS-LKD padalinių siūlymus, teikia Prezidiumui tvirtinti dalykinių komitetų pirmininkus.

135.2. Dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką nustato jų reglamentai, kuriuos tvirtina TS-LKD Prezidiumas. Dalykiniams komitetams vadovauja  jų pirmininkai. Komitetų narius siūlo TS-LKD Pirmininkas, Prezidiumas, frakcijos ir skyrių (skyrių sueigų) tarybos.

135.3.  TS-LKD dalykiniai komitetai bendradarbiauja su skyrių ir skyrių sueigų dalykiniais komitetais.

XVI. BENDRUOMENĖS

 1. Jungtinėje partijoje “Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai” gali būti steigiamos bendruomenės. Jų veiklos tikslus ir pagrindus nustato šie Įstatai bei bendruomenių Statutai. Sprendimą dėl jų steigimo priima Suvažiavimas.
 2. TS-LKD bendruomenės steigiamos ir veikia siekiant efektyviau išreikšti tam tikrų socialinių TS-LKD narių grupių dvasinius ar socialinius interesus bei jiems atstovauti.

137.1. TS-LKD bendruomenė laikoma galutinai įsteigta, kai TS-LKD Taryba patvirtina TS- LKD narių iniciatyvinės grupės pateiktą bendruomenės Statutą.

137.2. Bendruomenės Statutas negali prieštarauti TS-LKD Įstatams ir Programai.

 1. Bendruomenių pirmininkų  teikiami  klausimai  privalomai  įtraukiami  į  TS-LKD Tarybos ir Prezidiumo posėdžių darbotvarkę. Statutuose gali būti nustatyta, kad šią teisę turi ir kiti centriniai bendruomenių organai.
 2. Bendruomenių pirmininkai renkami jų Statutų nustatyta tvarka.

XVII. BENDRADARBIAUJANČIOS ORGANIZACIJOS

 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos  krikščionių  demokratų  santykiai  su  kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei politinėmis partijomis gali būti grindžiami sutartiniu pagrindu.
 2. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų santykiai su Jaunųjų konservatorių lyga, Jaunaisias krikščionimis demokratais bei Jaunųjų tautininkų organizacija grindžiami sutartimi.

XVIII. KLUBAI

142. Klubus gali steigti skyrių (skyrių sueigos) taryba arba ne mažiau kaip 10 asmenų – TS-LKD narių, kuriuos vienija bendri polinkiai ar interesai.

143.Klubus gali registruoti skyrių tarybos, skyrių sueigų tarybos ir TS-LKD Vykdomasis sekretorius. Registravimo tvarką nustato TS-LKD Taryba.

143. Klubas veikia pagal jo narių priimtus nuostatus, kurie tvirtinami įregistruojant klubą. Klubų nuostatai negali prieštarauti TS-LKD Įstatams ir Programai.

XIX. RĖMĖJAI

 1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rėmėjai gali būti asmenys, kuriems

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nėra uždrausta užsiimti tokia veikla.

145.1. Rėmėjai dalyvauja TS-LKD veikloje.

145.2. Rėmėjai teikia siūlymus, materialinę ir finansinę pagalbą, reiškia nuomonę visais TS- LKD veiklos klausimais.

145.3. Rėmėjus registruoja TS-LKD skyriai, prireikus ir TS-LKD Vykdomasis sekretorius.

XX. NUOSAVYBĖ

TS-LKD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės bei kiti objektai, taip pat kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas TS-LKD uždaviniams įgyvendinti.

 1. TS-LKD lėšas sudaro:

146.1. narių mokesčiai;

146.2. valstybės biudžeto dotacijos ir politinės kampanijos dalies išlaidų kompensacija;

146.3. pajamos, gautos iš leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo , naudojimo ir disponavimo juo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kt.) organizavimo ir kitos veiklos, iš kurios gautos lėšos gali būti naudojamos tik šiuose įstatuose nurodytiems partijos veiklos tikslams;

146.3. pajamos gautos iš įstatymu leidžiamos veiklos;

146.4.  tarptautinių  organizacijų,  kurios  narė   yra  Lietuvos  Respublika  arba   Lietuvos

Respublikos politinė partija, politinėms partijoms mokamos dotacijos;

146.5. Lietuvos Respublikoje registruotų bankų paskolos;

146.6. įstatymų numatytų fizinių ir juridinių asmenų dovanotos lėšos ir turtas.

 1. Lėšų bei kito turto naudojimo ir skirstymo bei sandorių TS-LKD vardu sudarymo tvarką

nustato TS-LKD Taryba. Sandorius TS-LKD vardu sudaro Vykdomasis sekretorius.

 1. TS-LKD perėjęs  materialus  reorganizuotos  partijos  Lietuvos  krikščionys  demokratai turtas, kuris reikalingas tolesnei bendrijos LKD veiklai, perduodamas naudoti bendrijai LKD.

XXI. SIMBOLIKA

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų nario pažymėjimų formą Vykdomojo sekretoriaus teikimu tvirtina Prezidiumas.

 1. TS-LKD simbolika yra:

151.1.  TS-LKD pagrindinė vėliava – baltame fone mėlynos spalvos širdies formos kontūras su žalios spalvos stilizuota kregždute vietoje dešinės apatinės kontūro dalies ir raidėmis TS-LKD kontūro viduje. Kitos TS-LKD vėliavos – baltame fone žalios spalvos stilizuota kregždutė ir žaliame fone stilizuotas pilies simbolis apačioje papuoštas ąžuolo lapų ornamentu.

151.2. TS-LKD pagrindinis logotipas – mėlynos spalvos širdies formos kontūras su žalios spalvos stilizuota kregždute vietoje dešinės apatinės kontūro dalies ir raidėmis TS-LKD kontūro viduje. Kiti TS-LKD logotipai – žalios spalvos stilizuota kregždutė ir stilizuotas pilies simbolis, apačioje papuoštas ąžuolo lapų ornamentu apskritime.

151.3. TS-LKD pagrindinis ženklas – širdies formos kontūras su žalios spalvos stilizuota kregždute vietoje dešinės apatinės kontūro dalies ir raidėmis TS-LKD kontūro viduje. Kiti TS-LKD ženklai – širdies formos kontūras su stilizuota kregždute vietoje dešinės apatinės kontūro dalies, žalios spalvos stilizuota kregždutė ir stilizuotas pilies simbolis apačioje papuoštas ąžuolo lapų ornamentu apskritime.

151.4 TS-LKD Bendrijos LKD simboliai yra: apvalus gaublys su Trimis kryžiais, Gedimino stulpais, bei užrašu „LKD“ (šio simbolio spalvos – mėlyna, geltona ir balta) ir oranžinės spalvos į dešinę pusę pasvirusios, raidės „LKD“.

 1. TS-LKD simbolių etalonus  Vykdomojo  sekretoriaus  teikimu  tvirtina  TS-LKD Prezidiumas.

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų veikla nutraukiama Suvažiavimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 visų delegatų balsų dauguma. Suvažiavimas sprendžia visus turtinius klausimus.

 1. Partija „Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai“ gali būti reorganizuojama vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei kitais įstatymais Suvažiavimui priimant atitinkamą nutarimą.
 2. TS-LKD Jungiamajame suvažiavime TS-LKD organai formuojami Tėvynės Sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) ir Lietuvos krikščionių demokratų Jungimosi sutarties nustatyta tvarka.

 

 

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pirmininkas                 Andrius Kubilius